دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13

عنوان : ( ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی )

نویسندگان: سمانه دیانت , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دگرآسیبی یک راهبرد جایگزین برای مدیریت علف های هرز محسوب می شود و با توجه به برخی مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف ترکیبات سنتزی، به عنوان یکی از اجزای مهم مدیریت تلفیقی علف های هرز در جهان به شمار می رود. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش دگرآسیب عصاره آبی برگ گیاه کاج تهران بر گیاه زراعی لوبیاچیتی و علف هرز ارزن وحشی (تغییرات در رنگدانه های فتوسنتزی کلروفیلa، b و کل، کاروتنوئید، پرولین و مالون دی آلدهید) صورت گرفت. تیمارهای عصاره آبی کاج موجب افزایش معنی دار محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل لوبیاچیتی شد(05/0 ≤ P ) اما تغییرات محتوای این رنگدانه های فتوسنتزی ارزن وحشی، در مقایسه با نمونه شاهد، قابل توجه نبود. تیمار با غلظت های پیش رونده عصاره آبی، به ترتیب موجب افزایش و کاهش محتوای کاروتنوئیدهای لوبیاچیتی و ارزن وحشی شد. محتوای پرولین تحت تاثیر عصاره آبی برگ کاج، در ارزن وحشی کاهشی بود به طوری که بیشترین کاهش در غلظت 100 درصد تیمار بر علف هرز بررسی دیده شد. محتوای مالون دی آلدئید نیز در ارزن وحشی تیمارشده با غلظت های کم عصاره های برگ کاج تهران، افزایش یافت. شاید بتوان لوبیاچیتی را گیاهی با مقاومت بیشتر در مقایسه با علف هرز ارزن وحشی در برابر تنش دگرآسیبی اعمال شده، دانست. وجمله آخر این که ترکیبات دگرآسیب برگ کاج می توانند پتانسیل لازم در تولید علف کش های جدید را دارا باشد.

کلمات کلیدی

, دگرآسیبی, کاج تهران, گیاه زراعی, علف هرز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076994,
author = {دیانت, سمانه and چنیانی, منیره and لاهوتی, مهرداد},
title = {ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دگرآسیبی، کاج تهران، گیاه زراعی، علف هرز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی
%A دیانت, سمانه
%A چنیانی, منیره
%A لاهوتی, مهرداد
%J دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
%D 2019

[Download]