همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16

عنوان : ( بررسی ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک در زمان های مختلف )

نویسندگان: سعیدرضا موذنی نقندر , علی گل کاریان , محمود آذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات هیدرولیکی خاک همواره نقش مهمی در حل تعداد زیادی از مشکلات مدیریتی آب داشته اند. رطوبت و پتانسیل آب خاک، مشخصه های بسیار مهمی از خاک بوده که معمولاً در قالب منحنی مشخصه رطوبتی خاک بیان میشوند. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در خصوصیات منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک با تأکید بر دو عامل تشکیلات زمین شناسی و ویژگی های توپوگرافی می باشد. به این منظور در حوضه زوجی شهید نوری کاخک دو جنس سنگ شیل و ماسه سنگ و سه شاخص رطوبت توپوگرافی ( TWI) انتخاب شد و اثر آنها بر منحنی مشخصه رطوبتی و منحنی رطوبت-زمان با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که TWI و جنس سنگ هر دو تأثیر معنی داری بر منحنی رطوبت-زمان داشتند اما بر منحنی مشخصه رطوبتی تنها اثر جنس سنگ معنی دار بود. در نهایت با ایجاد ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و منحنی رطوبت-زمان، منحنی مکش-زمان به دست آمد که این امکان را می دهد تنها با داشتن زمان پس از گذشت بارندگی به وضعیت رطوبتی خاک دست پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, منحنی مشخصه رطوبتی, رطوبت پیشین خاک, شاخص رطوبت توپوگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077029,
author = {موذنی نقندر, سعیدرضا and گل کاریان, علی and آذری, محمود},
title = {بررسی ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک در زمان های مختلف},
booktitle = {همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {منحنی مشخصه رطوبتی، رطوبت پیشین خاک، شاخص رطوبت توپوگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک در زمان های مختلف
%A موذنی نقندر, سعیدرضا
%A گل کاریان, علی
%A آذری, محمود
%J همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2019

[Download]