دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست) , 2019-11-14

عنوان : ( بررسی پتانسیل استوانه های مضاعف در برآورد میزان نفوذ در شرایط بارش )

نویسندگان: سعیدرضا موذنی نقندر , علی گل کاریان , محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، ابتدا بررسی عوامل مؤثر در نفوذپذیری خاک با تأکید بر دو عامل نوع تشکیلات زمینشناسی و ویژگیهای توپوگرافی میباشد و در ادامه به مقایسه نفوذپذیری در شرایط کاملا خشک و در شرایط با رطوبت پیشین پرداخته شده است. به این منظور در حوضه زوجی شهید نوری کاخک دو جنس سنگ شیل و ماسه سنگ و سه شاخص رطوبت توپوگرافی انتخاب شد و اثر آنها بر نفوذپذیری خاک با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین نفوذ در شرایط واقعی بارش از اطلاعات مربوط به هیتوگراف بارش از ایستگاه بارانسنجی و ارتفاع روانآب ناشی از آن از پلاتهای فرسایشی مربوط به هر جنس سنگ تهیه شد و همبستگی آن با نفوذ به وسیله استوانههای مضاعف بدست آمد. نتایج حاکی از آن بود که جنس سنگ و شاخص رطوبت توپوگرافی تأثیر معنی داری بر نفوذپذیری داشت و در شرایطی که خاک کاملا خشک بود از نفوذپذیری پایینتری برخوردار بود. همچنین بین مقادیر نفوذ در شرایط واقعی و نفوذ با استوانه های مضاعف ارتباط معنی داری برقرار شد.

کلمات کلیدی

, نفوذپذیری, استوانه های مضاعف, رطوبت پیشین خاک, شاخص رطوبت توپوگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077030,
author = {موذنی نقندر, سعیدرضا and گل کاریان, علی and آذری, محمود},
title = {بررسی پتانسیل استوانه های مضاعف در برآورد میزان نفوذ در شرایط بارش},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)},
year = {2019},
location = {گنبد کاووس, ايران},
keywords = {نفوذپذیری، استوانه های مضاعف، رطوبت پیشین خاک، شاخص رطوبت توپوگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل استوانه های مضاعف در برآورد میزان نفوذ در شرایط بارش
%A موذنی نقندر, سعیدرضا
%A گل کاریان, علی
%A آذری, محمود
%J دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)
%D 2019

[Download]