تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (3), شماره (9), سال (2013-9) , صفحات (163-176)

عنوان : ( بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک )

نویسندگان: محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای آن و برخی ویژگی های فیزیولوژیک گندم ۱۳۸۹ اجرا گردید . آزمایش به صورت - پژوهشی مزرعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سا ل زراعی ۱۳۹۰ کرت های خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار بود. عامل اصلی رژیم آبیاری (آبیاری معمولی و قطع آبیاری بعد از گلدهی) و عامل فرعی ژنوتیپ های گندم نان (شانزده ژنوتیپ ) بودند. نتایج نشان داد که قطع آبیاری پس از گلدهی باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، شاخص افت دمای سایه انداز گیاهی، تعداد دانه در سنبله، وز ن هزاردانه و محتوای آب ۵۱ درصد نسبت به شاهد) بود. بررسی ضرایب / نسبی برگ پرچم شد . حساسترین صفت به تنش خشکی عملکرد دانه (میانگین کاهش ۶۰) و در شرایط / همبستگی نشان داد که بیشترین میزان همبستگی در شرایط آبیاری معمولی بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک (* ۸۴۴۰) وجود داشت . / ۰) و محتوای آب نسبی برگ پرچم (** ۶۸۹ / ۰)، افت دمای سایه انداز (** ۷۷۱ / تنش خشکی با تعداد دانه در سنبله (** ۸۹۵ ژنوتیپ های متحمل دارای محتوای آب نسبی بالاتر و افت کمتر عملکرد در شرایط تنش خشکی بودند . بررسی روند تغییرات دمای سای هانداز در تیمار قطع آ بیاری حاکی از آن بود که با گذشت زمان از اعمال تنش خشکی، دمای سایه انداز به علت کاهش هر چه بیشتر آب مشاهده شد، در صورتیکه، رقم شیراز C-85- در دسترس، افزایش می یافت. بیشترین کاهش عملکرد دانه در اثر تنش خشکی، در ژنوتیپ 7 با کمترین کاهش در این جزء، از پایداری عملکرد و مقاومت به تنش خشکی انتهای فصل بیشتری برخوردار بود. با توجه به همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه و شاخص افت دمای سایه انداز گیاهی در هر دو شرایط رطوبتی، به نظر م یرسد که این شاخص، شاخص مناسبی برای گزینش ژنوتیپهای گندم مقاوم به شرایط تنش خشکی انتهای فصل باشد.

کلمات کلیدی

, افت دمای سایه انداز گیاهی, تنش خشکی, کاهش عملکرد, محتوای نسبی آب برگ پرچم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077050,
author = {احمدی لاهیجانی, محمدجواد and یحیی امام},
title = {بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {9},
month = {September},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {163--176},
numpages = {13},
keywords = {افت دمای سایه انداز گیاهی، تنش خشکی، کاهش عملکرد، محتوای نسبی آب برگ پرچم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%A یحیی امام
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2013

[Download]