تحقیقات بتن, دوره (12), شماره (3), سال (2019-11) , صفحات (45-60)

عنوان : ( بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی )

نویسندگان: حمیدرضا چابکی , منصور قلعه نوی , آرش کریمی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی اثر افزودن سنگدانهی بدست آمده از تخریب ساختمان قدیمی در تهیه مخلوط بتن مطالعه شده است. هدف از انجام این بررسی تعیین رفتار خمشی، ظرفیت خمشی در تیرهای بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه بازیافتی است. در ساخت نمونههای مورد نظر از سنگدانه بازیافتی به ترتیب با مقدار 0درصد، 00 درصد و 000 درصد جایگزین سنگدانه طبیعی استفاده شده است. نمونهها تحت انجام آزمایش خمش چهارنقطه ای استاتیکی بررسی شدند و بعد از 82 روز عمل آوری آزمایش شدند. از این رو، با بررسی نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی به بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح دارای سنگدانه بازیافتی پرداخته شده است. افزون بر این نتایج بدست آمده با روابط ارائه شده توسط آیین نامه ACI318 ، CSA و EuroCode2 مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان میدهد که با افزودن نسبت جایگزین سنگدانه بازیافتی مقدار عرض ترک خوردگی خمشی در وسط دهانه افزایش یافته و با گسترش امتداد ترک تا محل اعمال بار تیر بصورت خمشی گسیخته میشود. افزون بر این استفاده از 000 درصد سنگدانه بازیافتی در نمونه بدون آرماتور عرضی و نمونه با آرماتور عرضی به فاصله 000 و 800 میلیمتر بترتیب سبب افزایش ظرفیت خمشی به میزان 2درصد، 80 درصد و 3 درصد شده است.

کلمات کلیدی

, ظرفیت خمشی, تیرهای بتن مسلح, سنگدانه بازیافتی, ترک خوردگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077084,
author = {حمیدرضا چابکی and قلعه نوی, منصور and کریمی پور, آرش},
title = {بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2019},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4242},
pages = {45--60},
numpages = {15},
keywords = {ظرفیت خمشی، تیرهای بتن مسلح، سنگدانه بازیافتی، ترک خوردگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی
%A حمیدرضا چابکی
%A قلعه نوی, منصور
%A کریمی پور, آرش
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2019

[Download]