هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27

عنوان : ( طراحی و ساخت غشا نانوفیبری به روش الکترواسپینینگ و بررسی تجربی و تحلیلی رفتار دارورسانی غشاء ساخته شده )

نویسندگان: مهدیه علی محمدی , سید علی موسوی شایق , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر استفاده از غشاءهای نانوفیبری به عنوان بستری مناسب برای حمل گونه‌های دارویی و زیستی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای ساخت این بسترهای میکرو/نانو فیبری روش‌های مختلفی وجود دارد. روش الکترواسپینیگ یکی از روش‌های کارآمد برای ساخت این بسترها به شمار می‌آید. در پژوهش پیش‌رو، غشاء الکتروریسی شده متشکل از پلیمرهای پلی کپرولاکتون (PCL) و کیتوسان (CS)، ساخته شده است و رهاسازی دارو از غشاء ساخته شده به صورت تجربی و تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. PCLیک پلیمر مصنوعی می‌باشد که خاصیت آبگریزی دارد و CS یک پلیمر طبیعی با خاصیت آبدوستی است. ترکیب این دو پلیمر باعث می‌شود تا نرخ زیست تخریب پذیری کنترل شود و در نتیجه رهاسازی دارو به مدت طولانی‌تری انجام گردد. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد که نانوفیبرها دارای اندازه یکنواخت و کیفیت سطح قابل قبولی هستند. در پژوهش انجام شده تاثیر مقدار درصد PCL استفاده شده در ساخت نانوفیبرها، بر خواص مکانیکی غشاءهای تولیدی، تخریب پذیری برون بدنی غشاء و فرآیند رها سازی دارو، مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها مدل ریاضی بر مبنای قانون دوم فیک ارائه شده است و نتایج تجربی حاصل از رهاسازی دارو با نتایج حاصل از حل تحلیلی مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, دارو رسانی, الکترو اسپینینگ , نانو فاییر, قانون دوم فیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077092,
author = {علی محمدی, مهدیه and سید علی موسوی شایق and پسندیده فرد, محمد},
title = {طراحی و ساخت غشا نانوفیبری به روش الکترواسپینینگ و بررسی تجربی و تحلیلی رفتار دارورسانی غشاء ساخته شده},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دارو رسانی، الکترو اسپینینگ ، نانو فاییر، قانون دوم فیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت غشا نانوفیبری به روش الکترواسپینینگ و بررسی تجربی و تحلیلی رفتار دارورسانی غشاء ساخته شده
%A علی محمدی, مهدیه
%A سید علی موسوی شایق
%A پسندیده فرد, محمد
%J هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2019

[Download]