مهندسی عمران شریف, سال (2020-12)

عنوان : ( بررسی تاثیر الیاف فولادی بر گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد )

نویسندگان: مازیار فرخ پور تبریزی , منصور قلعه نوی , آرش کریمی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، تاثیر افزودن درصد حجمی 0 و 2 درصد از الیاف فولادی دو سر خم شده در تیرهای دارای سه طول وصله به اندازه 43 سانتی متر، 34 سانتی متر و 26 سانتی متر و سنگدانه بازیافتی 0 و 100 درصد بر ترک خوردگی و مسیر گسترش ترک ها مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این بررسی، کاهش حداقل عرض ترک خوردگی به ازای افزودن الیاف فولادی در تیر بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه بازیافتی دارای وصله میلگرد کششی است. از آنجایی که ایجاد وصله میلگرد بدلیل افزایش میزان لغزش آرماتور در تیرهای بتنی باعث افزایش عرض ترک خوردگی می شود، در این بررسی سعی شده است تا با افزودن الیاف فولادی دو سر خم شده این ضعف در افزایش عرض ترک خوردگی در تیرهای بتن مسلح کاهش داده شود. به منظور انجام بررسی، دوازده نمونه تیر آزمایشگاهی به عرض مقطع 150 میلی متر، ارتفاع 200 میلی-متر و طول 1500 میلی متر با درصدهای متفاوت از الیاف فولادی و سنگدانه بازیافتی ساخته شد. نمونه ها تحت خمش چهارنقطه ای مورد ارزیابی قرار داده شد. در آزمایش ها، منحنی بار-تغییر مکان وسط دهانه نمونه ها، مسیر گسترش ترک خوردگی و تاثیر افزودن الیاف فولادی بر ترک خوردگی نمونه ها تحت فشار و کشش غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد با افزودن الیاف فولادی در تیرهای ساخته شده از سنگدانه بازیافتی به مقدار 2 درصد حجمی، می توان طول وصله میلگردها را به میزان 40 درصد کاهش داد.

کلمات کلیدی

, الیاف فولادی, بتن الیافی, بارگذاری استاتیکی, ترک خوردگی, وصله میلگردهای کششی, سنگدانه بازیافتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077103,
author = {مازیار فرخ پور تبریزی and قلعه نوی, منصور and آرش کریمی پور},
title = {بررسی تاثیر الیاف فولادی بر گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2020},
month = {December},
issn = {2676-4776},
keywords = {الیاف فولادی، بتن الیافی، بارگذاری استاتیکی، ترک خوردگی، وصله میلگردهای کششی، سنگدانه بازیافتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر الیاف فولادی بر گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد
%A مازیار فرخ پور تبریزی
%A قلعه نوی, منصور
%A آرش کریمی پور
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4776
%D 2020

[Download]