جامعه شناسی ایران, دوره (19), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (154-169)

عنوان : ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺠﻤﻦ های علمی )

نویسندگان: حسین میرزائی , مجتبی میرزایی , توحید علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻲ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮرد ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی دﺳﺖ آن و ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺖ .اﻣﺮی ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺔ ﺧﻮد در ﺻﺪد اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ اداﻣﺔ ﺣﻴﺎت ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺷﺪن و ﺣﺘﻲ ﺣﺬف اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﺔ 9977) آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻧﻔﺮ (در 96 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ 97ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 150 ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن از ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (%در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی . ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ) ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻋﺘﻤﺎد ﻲ، ﻛﺎرآﻣﺪی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻲ، ﻣﺰاﻳﺎی ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ در ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻲ (ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ) ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ (در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘ ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد .در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﺎرآﻣﺪی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ را ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی 20 دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود %از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻔﻌﺘﻲ آﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ .در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ

کلمات کلیدی

, ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ, اﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﻲ, اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ, ﻋﻀـﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻦ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077140,
author = {میرزائی, حسین and میرزایی, مجتبی and علیزاده, توحید},
title = {ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺠﻤﻦ های علمی},
journal = {جامعه شناسی ایران},
year = {2018},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-1901},
pages = {154--169},
numpages = {15},
keywords = {ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﻲ، اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻋﻀـﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻦ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺠﻤﻦ های علمی
%A میرزائی, حسین
%A میرزایی, مجتبی
%A علیزاده, توحید
%J جامعه شناسی ایران
%@ 1735-1901
%D 2018

[Download]