پزشکی جندی شاپور, دوره (15), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (61-68)

عنوان : ( نقش حکیمان جندی شاپور در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامی )

نویسندگان: نجم الدین گیلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جندی شاپور به عنوان یکی از مراکز علمی عهد باستان، جدا از تدریس، پرورش دانشمند و تالیف کتاب، مرکزی برای جمع آوری و بایگانی منابع علمی در زمینه هایی چون پزشکی، فلسفه و نجوم در دنیای باستان بود. یکی از رشته هایی که در این دانشگاه در عهد خسرو انوشیروان تاسیس شد، حکمت و فلسفه بود. وی ضمن جمع آوری متون فلسفی از هند و روم، مدام جلسات بحث و مناظره با حکیمان ایرانی و هندی و یونانی داشت. این عوامل باعث آشنایی پرورش یافتگان جندی شاپور با حکمت و به تدریج سرآمدی آنها در این علم شد. به طوریکه با ورود اسلام به ایران، پرورش یافتگان جندی شاپور مانند خاندان بختیشوع، خاندان نوبخت و یوحنا بن ماسویه با تدریس، تالیف و ترجمه متون فلسفی، نقش زیادی در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامی داشتند. در این مقاله با استناد به منابع و روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است به نقش حکیمان جندی شاپور در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامی پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, جندی شاپور, حکمت و فلسفه, عالم اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077145,
author = {گیلانی, نجم الدین},
title = {نقش حکیمان جندی شاپور در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامی},
journal = {پزشکی جندی شاپور},
year = {2017},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {2252-052X},
pages = {61--68},
numpages = {7},
keywords = {جندی شاپور، حکمت و فلسفه، عالم اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش حکیمان جندی شاپور در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامی
%A گیلانی, نجم الدین
%J پزشکی جندی شاپور
%@ 2252-052X
%D 2017

[Download]