هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر شناخت و فناوری , 2019-11-13

عنوان : ( مقایسه الگوی ردیابی چشمی رانندگان مبتدی و با تجربه هنگام درک خطرات ترافیکی )

نویسندگان: زهرا طبیبی , سارا میرزائی فیض آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک خطر مهارت اساسی در رانندگی است. برخی شاخص های توجه و حرکات چشم بطور منظمی در شرایط خطر رانندگی تغییر می یابد. هدف مطالعه حاضر بررسی توانایی رانندگان مبتدی و باتجربه در درک خطرات ترافیکی و مقایسه الگوی حرکات چشمی آنها بود. 38 راننده مبتدی و 23 باتجربه آزمون کامپیوتری درک خطرات ترافیکی را در حالیکه پاسخ ها و حرکات چشم آنها توسط دستگاه ردیاب چشمی ثبت می شد، انجام دادند. آزمون t مستقل برای مقایسه داده ها نشان داد رانندگان باتجربه نسبت به رانندگان مبتدی نمره بالاتری در آزمون درک خطرات کسب کردند. همچنین تفاوت دو گروه در شاخص های مربوط به حرکات چشم، مدت زمان خیره گی و اقامت چشم در محل خطر معنادار بود. رانندگان بسیار مبتدی نسبت به رانندگان بسیار باتجربه مدت زمان خیره گی به محرک خطر و نیز مدت زمان اقامت چشمشان در محل خطرات ترافیکی کمتر بود. بنابراین رانندگان مبتدی جستجوی دیداری عناصر خطر ناکارآمدتری دارند و در نتیجه درک خطرات ترافیکی ضعیف تر دارند.

کلمات کلیدی

, درک خطرات ترافیکی, تجربه رانندگی, حرکات چشم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077167,
author = {طبیبی, زهرا and میرزائی فیض آبادی, سارا},
title = {مقایسه الگوی ردیابی چشمی رانندگان مبتدی و با تجربه هنگام درک خطرات ترافیکی},
booktitle = {هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر شناخت و فناوری},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درک خطرات ترافیکی، تجربه رانندگی، حرکات چشم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه الگوی ردیابی چشمی رانندگان مبتدی و با تجربه هنگام درک خطرات ترافیکی
%A طبیبی, زهرا
%A میرزائی فیض آبادی, سارا
%J هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر شناخت و فناوری
%D 2019

[Download]