چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی , 2019-11-05

عنوان : ( تحقّق سعادت در قرآن کریم، مصادیق و راهکارها )

نویسندگان: ناهید مشائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف اصلی نوع انسانی، وصول به خوشبختی پایدار و رستگاری بزرگ است. از این هدف در قرآن کریم به\\\"فوز\\\" و \\\"فلاح\\\" تعبیر شده است. براساس این پژوهش که با روش کیفی و تحلیل آیات قرآن، انجام پذیرفته، سعادت بشریت، وابسته به ایمان به خدای متعال، عبادت و پرستش وی و عمل به فرامین اوست که همراه با تقوا و تزکیه نفس، واطاعت از رسول خدا، تحقّق می یابد. از آن رو که دنیا ناپایدار و محدود به زمان است، و قابلیّت تحقّق رستگاری دائمی و پایدار را ندارد؛ قرآن کریم، سرای آخرت را محلّ نیل به سعادت ابدی دانسته است. عدم کاربست این راهکار، عامل شرک، تکذیب خدا و بازداری از مسیر الهی است و درنتیجه، مستلزم ظلم به اندیشه و فکر انسان و سقوط در گرداب هلاکت است.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: قرآن, خوشبختی, رستگاری, فوز, فلاح, تقوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077170,
author = {مشائی, ناهید},
title = {تحقّق سعادت در قرآن کریم، مصادیق و راهکارها},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی},
year = {2019},
location = {تفلیس, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: قرآن، خوشبختی، رستگاری، فوز، فلاح، تقوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحقّق سعادت در قرآن کریم، مصادیق و راهکارها
%A مشائی, ناهید
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
%D 2019

[Download]