پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (19-36)

عنوان : ( آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد )

نویسندگان: حسین میرزائی , سیداحمد میرمحمدتبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهة های اخیر موضوع حقوق و تکالیف شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بدلیل اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به بررسی میزان آگاهی شهروندان مشهدی از حقوق و تکالیف شهری خود و عوامل موثر بر آن پرداخته است. جهت شناسایی مهمترین متغیرهای موثر نظریه های مرتبط همچون نظریه-های مارشال، جانوسکی، پارسونز، هابرماس، ترنر و تحقیقات پیشین مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیق به روش کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال شهر مشهد بود که از بین آنها 1200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای بود. نتایج نشان می دهد میانگین آگاهی از حقوق و تکالیف شهری به ترتیب با 24.48 و 23.4 در حد بالا قرار دارد. متغیرهای مستقل به ترتیب حدود 58 و 14 درصد از واریانس متغیرهای آگاهی از حقوق و تکالیف شهری را پیش بینی کردند. قوی ترین پیش‌بینی‌کننده‌های متغیر آگاهی از حقوق شهری به ترتیب دینداری(بتا=0.744)، جامعه پذیری در خانواده(بتا=0.121)، مشارکت عمومی(بتا=0.060)، استفاده از رسانه خارجی(بتا=0.058) و استفاده از رسانه داخلی(بتا=0.053) می باشند این در حالی است که جامعه پذیری در خانواده(بتا=0.182)، دینداری(بتا=0.154)، استفاده از رسانه داخلی(بتا=0.093) و استفاده از رسانه خارجی(بتا=0.089) بیشترین تاثیر را بر متغیر آگاهی از تکالیف شهری داشته اند.

کلمات کلیدی

, آگاهی, حقوق و تکالیف شهری, مشارکت عمومی, استفاده از رسانه, جامعه پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077178,
author = {میرزائی, حسین and میرمحمدتبار, سیداحمد},
title = {آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد},
journal = {پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2322-1453},
pages = {19--36},
numpages = {17},
keywords = {آگاهی، حقوق و تکالیف شهری، مشارکت عمومی، استفاده از رسانه، جامعه پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد
%A میرزائی, حسین
%A میرمحمدتبار, سیداحمد
%J پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
%@ 2322-1453
%D 2018

[Download]