علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (95), سال (2020-1) , صفحات (85-97)

عنوان : ( مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده )

نویسندگان: شیما نعیمی قلی مشهد , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , مجید عزیزی ارانی , فرشته جسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش تاثیر دما، غلظت اکسیژن و زمان نگهداری روی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی بدون پوشش و پوشش دهی شده با اسانس مینایی)Sclerorhachis platyrachis (در غلضت های 0،125 ،250 و 500ppmمورد بررسی قرار گرفت .مدلسازی ریاضی با استفاده از معادله میکائیلز- منتن انجام شده و ثوابت معادله با رابطه آرنیوس توصیف و نرخ تنفس در دماهای مختلف )4 ،10 و 25 درجه سانتیگراد (و غلظت های اکسیژن پیش بینی شده و نهایتاً بسته بندی اتمسفر اصلاح شده )MAP(جهت افزایش انبارمانی گلابی رقم درگزی طراحی شد .نتایج نشان داد که تمام فاکتورها بر نرخ تنفس گلابی ها تاثیر گذار بود ولی دمای نگهداری تاثیر چشمگیرتری بر نرخ تنفس داشت. افزایش دما سبب افزایش نرخ تنفس و کاهش اثر مثبت اسانس بر کاهش این پارامتر شد .زمان تعادل تنفس حدود 100 ساعت بود .گلابی رقم درگزی در دمای 4 و 10 درجه سانتیگراد در محدوده کسر تنفس هوازی بود .در حالیکه در دمای 25 درجه سانتیگراد پس از طی زمان حدود 110 ساعت و رسیدن غلظت گاز دی اکسید کربن به حدود 23 درصد، کسر تنفسی آن از محدوده بحرانی عبور نمود .در نهایت بستهبندی حاوی7/3 % گاز اکسیژن، 1/8 % گاز دیاکسید کربن و مابقی گاز ازت به عنوان MAP بهینه جهت نگهداری گلابی رقم درگزی پیشنهاد شد .

کلمات کلیدی

, بسته بندی اتمسفر اصلاح شده, گلابی, مدلسازی, نرخ تنفس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077184,
author = {نعیمی قلی مشهد, شیما and حدادخداپرست, محمدحسین and صداقت, ناصر and عزیزی ارانی, مجید and فرشته جسینی},
title = {مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2020},
volume = {16},
number = {95},
month = {January},
issn = {2008-8787},
pages = {85--97},
numpages = {12},
keywords = {بسته بندی اتمسفر اصلاح شده، گلابی، مدلسازی، نرخ تنفس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده
%A نعیمی قلی مشهد, شیما
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A صداقت, ناصر
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فرشته جسینی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2020

[Download]