مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences, دوره (30), شماره (11), سال (2020-2) , صفحات (867-875)

عنوان : ( تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی اکتیوین A و شاخص عملکرد کمری در زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن )

نویسندگان: وحید شیدا , مهرداد فتحی , احسان میر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر اکتیوین A و عملکرد کمری زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن بود. مواد و روش‌ کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. تعداد 18 زن سالمند مبتلا به کمردرد مزمن (سن 45/2±1/69 سال، نمایه توده بدنی (BMI) 84/2±5/25 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 95/2±7/33 درصد) به طور تصادفی در دو گروه 9 نفری تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرینات مقاومتی منتخب، 10 هفته تمرینات را 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه اجرا کردند، در حالی که گروه کنترل فقط پیگیری شدند. ترکیبات بدنی، اکتیوین A سرمی و عملکرد کمر (BPS) در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. به منظور مقایسه درون گروهی از روش آماری t همبسته و به منظور مقایسه بین گروهی از روش آماری t مستقل استفاده شد (05/0 >P). یافته‌ها: 10 هفته تمرینات مقاومتی منتخب باعث کاهش معناداری در اکتیوین A سرمی (021/0=p) و بهبود عملکرد کمر (BPS) (004/0=p) در زنان سالمند مبتلا به کمردرد مزمن در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد. بحث و نتیجه‌گیری: انجام 10 هفته تمرین مقاومتی ثبات مرکزی باعث بهبود عملکرد کمری و کاهش هورمون اکتیوین A زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن می شود.

کلمات کلیدی

, اکتیوین A, عملکرد کمری, سالمند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077185,
author = {وحید شیدا and فتحی, مهرداد and میر, احسان},
title = {تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی اکتیوین A و شاخص عملکرد کمری در زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن},
journal = {مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences},
year = {2020},
volume = {30},
number = {11},
month = {February},
issn = {3727-1027},
pages = {867--875},
numpages = {8},
keywords = {اکتیوین A، عملکرد کمری، سالمند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی اکتیوین A و شاخص عملکرد کمری در زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن
%A وحید شیدا
%A فتحی, مهرداد
%A میر, احسان
%J مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences
%@ 3727-1027
%D 2020

[Download]