اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی , 2018-11-13

عنوان : ( رابطه پایبندی مذهبی با مراجعه به سایت های غیر اخلاقی و گرایش به رفتارهای پر خطر جنسی نوجوانان و جوانان )

نویسندگان: صنم خادملو , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه پایبندی مذهبی با مراجعه به سایتهای غیر اخلاقی در نوجوانان و جوانان بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه نوجوانان و جوانان منطقه 7 شهرستان مشهد که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به همین منظور برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های پایبندی مذهبی جان بزرگی، وسوسه گناه در فضای مجازی استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات نیز، برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی، روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS21 استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که: رابطه پایبندی مذهبی با مراجعه به سایتهای غیراخلاقی در نوجوانان و جوانان معنادار است P=0/000) و n=250 و .(r=-0/33 در نتیجه هر چه پایبندی افزایش یابد وسوسه مراجعه به سایت های غیر اخلاقی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, پایبندی مذهبی, مراجعه به سایتهای غیراخلاقی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077188,
author = {صنم خادملو and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {رابطه پایبندی مذهبی با مراجعه به سایت های غیر اخلاقی و گرایش به رفتارهای پر خطر جنسی نوجوانان و جوانان},
booktitle = {اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی},
year = {2018},
location = {اسفراین, ايران},
keywords = {پایبندی مذهبی، مراجعه به سایتهای غیراخلاقی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه پایبندی مذهبی با مراجعه به سایت های غیر اخلاقی و گرایش به رفتارهای پر خطر جنسی نوجوانان و جوانان
%A صنم خادملو
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی
%D 2018

[Download]