پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی , 2019-09-21

عنوان : ( بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی )

نویسندگان: محبوبه دوامی ابدال آبادی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی زنان متاهل با نقش میانجی ناگویی هیجانی بود. روش این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن شامل زنان - متاهل شهر مشهد درسال 1397 بود که تعداد 200 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه های ناگویی هیجانی تورنتو 20 - TAS ، احساس انسجام روانی آنتونوسکی، باورهای فراشناختی ولز، بهزیستیروانشناختی ریف استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که ناگویی هیجانی در رابطه بین باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی زنان متاهل نقش میانجی گرایانه دارد P> 0/05 نتایج بررسی ها نشان داد که باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم (با میانجیگری ناگویی هیجانی) با بهزیستی روانشناختی رابطه معنادار دارند و می توانند آن را پیش بینی کنند

کلمات کلیدی

, ورهای فراشناختی, احساس انسجام روانی, بهزیستی روانشناختی, ناگویی هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077190,
author = {دوامی ابدال آبادی, محبوبه and عبدخدائی, محمدسعید and غنائی چمن آباد, علی},
title = {بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ورهای فراشناختی، احساس انسجام روانی، بهزیستی روانشناختی، ناگویی هیجانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی
%A دوامی ابدال آبادی, محبوبه
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A غنائی چمن آباد, علی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
%D 2019

[Download]