پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی , 2019-09-21

عنوان : ( بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی )

نویسندگان: محبوبه دوامی ابدال آبادی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی زنان متاهل با نقش میانجی ناگویی بود. روش این از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن شامل زنان متاهل شهر مشهد در سال 1397 بود که تعداد 200 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدن. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ناگویی هیجانی تورنتو TAS-20 احساس انسجام روانی آنتونوسکی، باورهای فراشناختی ولز و رضایت مندی زناشویی افروز استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که ناگویی هیجانی در رابطه بین باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی زنان متاهل نقش میانجی گرایانه دارد P> 0/05 نتایج بررسی ها نشان داد که باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی همه به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم (با میانجی گری ناگویی هیجانی) با رضایت مندی زناشویی رابطه معنادار دارند و می توانند آن را پیش بینی کنند.

کلمات کلیدی

, باورهای فراشناختی, احساس انسجام روانی, رضایت مندی زناشویی, ناگویی هیجانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077191,
author = {دوامی ابدال آبادی, محبوبه and عبدخدائی, محمدسعید and غنائی چمن آباد, علی},
title = {بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باورهای فراشناختی، احساس انسجام روانی، رضایت مندی زناشویی، ناگویی هیجانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی
%A دوامی ابدال آبادی, محبوبه
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A غنائی چمن آباد, علی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
%D 2019

[Download]