اولین همایش ملی شورورزی , 2017-11-22

عنوان : ( مروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی )

نویسندگان: محمدجواد احمدی لاهیجانی , هادی پیرسته انوشه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشبینی ها نشان می دهد که تا سال 2030 عملکرد بیشتر محصولات کشاورزی به دلالیل مختلفی کاهش خواهد یافت. تغییرات اقلیمی با افزایش دما و تشدید تبخیر و تعرق، کاهش بارش و آبشویی خاک و آلودگی آب های زیرزمینی موجب افزایش شوری خاک به ویژه در عرض های جغرافیایی بالا می گردد. شورزی ها گیاهان امیدبخشی برای آینده کشاورزی جهان در شرایط تغییر اقلیم خواهند بود، زیرا این گیاهان می توانند چرخه زندگی خود را در غلظت های زیاد نمک کامل کنند و افزایش دی اکسیدکربن می تواند موجب افزایش بیشتر تحمل شوری شورزی های سه کربنه و افزایش دما موجب افزایش تولید شورزی های چهارکربنه شود. نتایج متفاوتی درمورد تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی مشاهده شده است. بهعنوان مثال افزایش دیاکسیدکربن موجب افزایش تحمل به شوری کاهش اثرات اکسیداتیو در گیاه سهکربنه Aster tripolium شد. یا افزایش دیاکسیدکربن موجب تحریک رشد گیاه شورزی چهارکربنه Spartina densiflora گردید که عمدتا به دلیل سطح برگ بیشتر و بهبود روابط آبی بود. همچنین، افزایش غلظت دی اکسیدکربن موجب افزایش تحمل به شوری گیاه Avicennia germinans شد. گیاه شورزی چهارکربنه Atriplex centralasiatica سرعت فتوسنتز بالاتر و کارایی بیشتر فتوسیستم II در شرایط دماهای بالا از خود نشان داد. به طورکلی، به نظر میرسد رشد گیاهان شورزی در شرایط تغییرات اقلیم شامل افزایش شوری، دما و غلظت دی اکسیداکربن و کاهش منابع آبی نسبت به گیاهان غیرشورزی بیشتر خواهد بود. همچنین افزایش دی اکسیدکربن و دما می تواند موجب بهبود تحمل به تنش شوری شورزی ها شود.

کلمات کلیدی

, دما, دی اکسیدکربن, شورورزی, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077202,
author = {احمدی لاهیجانی, محمدجواد and هادی پیرسته انوشه},
title = {مروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی},
booktitle = {اولین همایش ملی شورورزی},
year = {2017},
location = {یزد, ايران},
keywords = {دما، دی اکسیدکربن، شورورزی، شوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%A هادی پیرسته انوشه
%J اولین همایش ملی شورورزی
%D 2017

[Download]