دانش علف های هرز ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2020-10) , صفحات (87-98)

عنوان : ( اثر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha) )

نویسندگان: سیده فاطمه فخرراد , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلرنگ وحشی علف هرز مهمی در مزارع زعفران استان خراسان رضوی محسوب می‌شود. به‌منظور بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی این‌گونه آزمایش‌هایی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در سال 1395 در آزمایشگاه تحقیقات علوم علف‌های هرز دانشگاه فردوسی مشهد، انجام شد. عوامل موردبررسی شامل پتانسیل آب ناشی از نمک (کلرور سدیم) و پلی اتیلن گلایکول (PEG) در 8 سطح (صفر، 1/0-، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1- و 2/1- مگاپاسکال) و دما در 6 سطح 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی گراد بودند. در هر دو تنش بیشترین درصد و سرعت جوانه‌زنی به ترتیب در دماهای 20، 15، 25،10 و درنهایت 30 درجه سانتی گراد مشاهده شد. پتانسیل آب موردنیاز برای 50 درصد کاهش درصد جوانه زنی برای تنش شوری در دماهای 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر با 26/2-، 64/3-، 43/4-، 63/2- و 94/1- مگاپاسکال و به‌طور مشابه برای تنش خشکی برابر با 65/1-، 68/1-، 92/1-، 430/1- و 12 /0- مگاپاسکال بود. با تغییر پتانسیل آب ناشی از نمک از 0 تا 6/0- مگاپاسکال دمای بهینه از 99/19 به 43/17 و با تغییر پتانسیل آب ناشی از پلی اتیلن گلایکول از صفر به 2/0- مگاپاسکال دمای بهینه از 99/19 به 90/17 کاهش پیدا کرد. به‌طورکلی بر مبنای نتایج این آزمایش حساسیت گلرنگ وحشی به خشکی بیشتر از شوری بود و پتانسیل گسترش آن در مناطق شورو همچنین مدیریت این علف هرز در اراضی شور می‌بایست موردتوجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلایکول, سرعت جوانه زنی, کلرور سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077262,
author = {فخرراد, سیده فاطمه and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {اثر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha)},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2020},
volume = {16},
number = {2},
month = {October},
issn = {1735-3548},
pages = {87--98},
numpages = {11},
keywords = {پلی اتیلن گلایکول، سرعت جوانه زنی، کلرور سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha)
%A فخرراد, سیده فاطمه
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2020

[Download]