علوم آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (127-140)

عنوان : ( The Effect of Hydrated Lime Slurry on Stabilizing Sand Dunes Mobility )

نویسندگان: غلام حیدر زورقی , کاظم شعبانی گورجی , محمد رضا نورا , علیرضا راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد لایه محافظ بر سطح تپه‌های ماسه‌ای با هدف کاهش فرسایش آن، سالیان طولانی مرسوم بوده است. استفاده از مالچ‌های نفتی در بعضی از کشورها، علاوه بر هزینه‌های زیاد، مشکلات فراوان زیست‌محیطی در بر داشته است. در این تحقیق از دوغاب آهک هیدراته به‌عنوان پوشش محافظ (مالچ) ماسه‌های بادی استفاده شد. این دوغاب در سه تیمار با نسبت‌های 3، 5 و 7 درصد آهک آماده و با آب‌پاش، به‌طور یکنواخت بر سطح پلات‌های با ابعاد 2×5 متر از تپه‌های ماسه پاشیده شد. ضخامت میانگین هر لایه مالچی با کولیس اندازه‌گیری و میزان سایش آن در فاصله زمانی دو ماهه در هر پلات از تیمارهای سه‌گانه مالچ آهکی و شاهد، با استفاده از نقاط نشانه‌گذاری در سه محل محاسبه شد. تحلیل آماری داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS و Excel انجام شد. نتایج نشان داد، که لایه مالچ دوغاب آهک سه درصد در مقابل سایش بادی مقاومت کافی نداشته و با تیمار شاهد قابل مقایسه است. نتایج سایش لایه‌های مالچ دوغاب آهک پنج و هفت درصد حاکی است که با افزایش میزان درصد آهک مقاومت مالچ در مقابل سایش باد افزایش یافته است. لایه مالچ دوغاب آهک هفت درصد با ضخامت 3/6 میلی‌متر، بیشترین مقاومت سایشی را در شرایط طبیعی محل از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

, سایش بادی, مالچ, دوغاب آهک هیدراته, ماسه‌های بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077320,
author = {غلام حیدر زورقی and کاظم شعبانی گورجی and محمد رضا نورا and راشکی, علیرضا},
title = {The Effect of Hydrated Lime Slurry on Stabilizing Sand Dunes Mobility},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2019},
volume = {23},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {127--140},
numpages = {13},
keywords = {سایش بادی، مالچ، دوغاب آهک هیدراته، ماسه‌های بادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Effect of Hydrated Lime Slurry on Stabilizing Sand Dunes Mobility
%A غلام حیدر زورقی
%A کاظم شعبانی گورجی
%A محمد رضا نورا
%A راشکی, علیرضا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2019

[Download]