پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (8), شماره (4), سال (2020-6) , صفحات (125-136)

عنوان : ( طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد )

نویسندگان: احمد نظری ترشیزی , زهرا سادات میرزازاده , امیر اکبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده



کلمات کلیدی

, بازیهای رایانه ای ورزشی, جوانان, نظریه داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077331,
author = {نظری ترشیزی, احمد and میرزازاده, زهرا سادات and اکبرزاده, امیر},
title = {طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {4},
month = {June},
issn = {2345-5551},
pages = {125--136},
numpages = {11},
keywords = {بازیهای رایانه ای ورزشی، جوانان، نظریه داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد
%A نظری ترشیزی, احمد
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A اکبرزاده, امیر
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2020

[Download]