اخلاق در علوم و فناوری, دوره (14), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (37-42)

عنوان : ( ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: تخریب دیگران (زیرآب زنی) رفتاری است که در آن فرد چنان از دیگری بدگویی و غیبت کرده و یا به ضرر وی عمل می‌کند که شخص، بدان واسطه، امتیازی را از دست بدهد و متضرر شود. با توجه به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این رفتار زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقی سازمان، شناسایی و تبیین کند. روش: فلسفه این پژوهش تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورد استفاده آن داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده می باشد. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. جهت بررسی استحکام پژوهش نیز از چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با کمک نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA و فرآیند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید. یافته ها: تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 100 کد، 38 مفهوم، 8 طبقه و 2 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان مدل \\\" رفتار زیرآب زنی\\\" شد. مدل مربوطه به علل و نتایج مربوط به مقوله محوری پژوهش اشاره دارد. نتیجه گیری: در مجموع این پژوهش با تبیین نظریه رفتار زیرآب زنی، زمینه لازم برای فهم و شناخت این رفتار و همچنین کنترل و پیشگیری آن را در سازمان فراهم آورده است.

کلمات کلیدی

, رفتار غیراخلاقی, زیرآب زنی, نظریه داده بنیاد, رویکرد ظاهر شونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077343,
author = {اسلامی, قاسم and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید and خوراکیان, علیرضا},
title = {ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2019},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-7634},
pages = {37--42},
numpages = {5},
keywords = {رفتار غیراخلاقی، زیرآب زنی، نظریه داده بنیاد، رویکرد ظاهر شونده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد
%A اسلامی, قاسم
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%A خوراکیان, علیرضا
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2019

[Download]