آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (10-20)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل )

نویسندگان: بیژن کمائی عباسی , سعیدرضا خداشناس , محمد حیدر نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلید پیانویی حالت توسعه یافته سرریزهای غیرخطی است که ظرفیت تخلیه دبی بسیار بالایی دارد. با توجه به افزایش طول موثر و به دنباال آن افزایش راندمان تخلیه در این گونه سرریزها میتوان از آنها در سرریز سدها و یا سازههای تنظیم آب اساتااده نواود. درایان تحقیا کاه بار روی سرریزهای دوسیکل کلید پیانویی با دماغه مثلثی انجام شده، آزمایشات متعددیبرایتعیینتاثیرپارامترهایهندسی نسبت عرض کلید ورودی به کلیاد خروجی سرریز(Wi/Wo)و نسبتطول سرریز به طول شیروانی پاییندست ((B/Biبرضریبشدتجریاان، انجاام گردیاد. نتاای نشاان داد کاه باا افزایش بار هیدرولیکی، ضریب شدت جریان ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد. همچنین با افزایش نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجای از 8/0تا 25/1ضریب جریان در سرریز کلید پیانوییبه مقدار 26درصد افزایش یافت. استااده از دماغه مثلثیبر ضریب شادت جریاان تاا ثیر مثبات داشاته و مقایسه با تحقیقات سایر محققین نشان داد که رابطه بدست آمده از این تحقی خطای کمتری نسبت به سایر روابط دارد

کلمات کلیدی

, سرریز کلید پیانویی, ضریبشدتجریان, مدل هیدرولیکی, نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077345,
author = {کمائی عباسی, بیژن and خداشناس, سعیدرضا and محمد حیدر نژاد},
title = {بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2019},
volume = {13},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {10--20},
numpages = {10},
keywords = {سرریز کلید پیانویی، ضریبشدتجریان، مدل هیدرولیکی، نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل
%A کمائی عباسی, بیژن
%A خداشناس, سعیدرضا
%A محمد حیدر نژاد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2019

[Download]