Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (11), شماره (4), سال (2020-11) , صفحات (25-48)

عنوان : ( بررسی زبان و سبک گفتار شخصیت در نمایشنامه مجنون محبت نوشته سام شپرد )

نویسندگان: علی آقائی , رجبعلی عسکرزاده طرقبه , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی زبان و سبک گفتار شخصیت ’می‘ (May) در نمایشنامه مجنون محبت نوشته سام شپرد می پردازد. برای بررسی زبان و مطالعه سبک گفتار این شخصیت، از نظریه های سبک شناسی سارا میلز استفاده شده است که متون را در سه سطح کلمه ای ، جمله ای و گفتمان بررسی می کند. مسئله ای که نویسندگان در این مقاله مطرح کرده اند این است که با استفاده از ایده های سارا میلز، مشخص کنند که آیا شخصیت ’می‘ فعال و قدرتمند است یا خیر. همچنین، هدف این مقاله آن است که شخصیت ’می‘ را نسبت به شخصیت های مرد در این نمایشنامه بسنجید و مشخص کند که آیا این شخصیت زن، مطیع شخصیت های مرد است و آن چنان که برخی منتقدین ادعا می کنند تصویری ضد زن از او ارائه شده است یا خیر. یافته های این بررسی نشان می دهد که ’می‘ شخصیتی مطیع دارد که توانایی اثر گذاری بر محیط و اطرافیانش را ندارد و نسبت به شخصیت های مرد نمایشنامه دارای ضعف های بیشتری است.

کلمات کلیدی

, مجنون محبت, سبک شناسی , سطح کلمه, سطح جمله, سطح گفتمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077353,
author = {آقائی, علی and عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {بررسی زبان و سبک گفتار شخصیت در نمایشنامه مجنون محبت نوشته سام شپرد},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {4},
month = {November},
issn = {2322-3081},
pages = {25--48},
numpages = {23},
keywords = {مجنون محبت، سبک شناسی ، سطح کلمه، سطح جمله، سطح گفتمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زبان و سبک گفتار شخصیت در نمایشنامه مجنون محبت نوشته سام شپرد
%A آقائی, علی
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2020

[Download]