همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی , 2019-10-17

عنوان : ( ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , نسرین عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر، صنعت توریسم روستایی در برنامه های توسعۀ پایدار منطقه ای و ملّی مورد توجّه قرارگرفته است. نگرش ساکنین و میزان پذیرش آنها در قبال گردشگران غیر بومی موقّت یا گردشگران دارای خانه های دوّم در موفقیّت یا شکست برنامه های توسعه ای روستایی بسیار اهمیّت دارد. نگرش زنان روستایی به عنوان بخشی از سرمایه های انسانی اثرگذار بر سایر کنشگران بومی و خانواده های خود و همچنین بر سایر سرمابه های موجود در روستاها مانند منابع طبیعی و اقتصادی، عامل مهمّی است که متأسّفانه مغفول مانده است. لذا این پژوهش با هدف سنجش نگرش زنان روستایی در مورد گردشگری روستایی در میان 011 نفر اززنان بالای 01 سال ساکن در ده روستای گردشگر پذیر اطراف مشهد صورت گرفته است. روش استفاده شده پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج حاکی از آن است که حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی تأثیر منفی دارد. ارزیابی اثرات اقتصادی حضور گردشگران در روستا با موافقت و پذیرش ساکنین همبستگی معنادار و مستقیم دارد داده ها میان چرخۀ حیاتِ حضور گردشگران در روستا با نگرش و ارزیابی ساکنین در مورد اثرات حضور گردشگران همبستگی معنادار و معکوس را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, صنعت توریسم, گردشگری پایدار روستایی, نگرش زنان روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077359,
author = {مجدی, علی اکبر and عربی, نسرین},
title = {ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد},
booktitle = {همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی},
year = {2019},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {صنعت توریسم، گردشگری پایدار روستایی، نگرش زنان روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد
%A مجدی, علی اکبر
%A عربی, نسرین
%J همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
%D 2019

[Download]