دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری , 2019-11-28

عنوان : ( بررسی نقش واسطه نگرش و جهت گیری شخصی به برند لوکس در رابطه بین جهت گیری مذهبی و تمایل به خرید (مطالعه موردی مشتریان محصولات اپل در شهرستان مشهد) )

نویسندگان: قاسم اسلامی , زهرا محمد زاده , محسن خیارجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی شخصیت نام تجاری و تاثیر آن بر اعتماد به نام تجاری و تعهد نام تجاری می باشد. از نظر مصرف کننده هویت و شخصیت برند پایه و اساس یک برنامه برندسازی مطلوب است. مدیریت کارا و مناسب برند علاوه بر این که شخصیت برند را دربرمی‌گیرد، در رسیدن به اهدافی مانند مشتری مداری، وفاداری و سوددهی نیز بسیار مؤثـر است. رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به نام ونشان تجاری، رفتار واقعی خرید مصرف کننده درباره کالا را اندازه گیری می کند. که تحقیق حاضر در صدد تبیین این روابط است. این مطالعه توصیفی - پیمایشی است و جامعه آماری آن مشتریان محصولات برند سامسونگ در سطح شهر مشهد انتخاب شده است. حجم نمونه این تحقیق به دلیل نبود آمار دقیق از حجم جامعه آماری و واریانس جامعه و باتوجه به این نکته که حجم جامعه بزرگتر از 100000 نفر می‌باشد براساس جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شده است. لذا با توزیع پرسشنامه‌ها به‌صورت غیرتصادفی دردسترس در فروشگاه نمایندگی سامسونگ در مشهد به صورت تصادفی از 417 نفر از مشتریان درخواست شد تا پرسشنامه را تکمیل نمایند و تحویل فروشنده دهند. درنهایت 386 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدلسازی معالات ساختاری در نرم‌افزار AMOS استفاده‌ شده است. نتایج به دست آمده نشان داد شخصیت برند بر اعتماد برند مشتریان لوازم خانگی سامسونگ تأثیرمثبت ومعناداردارد. شخصیت برند بر تعهد برند مشتریان لوازم خانگی سامسونگ تأثیر مثبت ومعناداردارد. اعتماد برند برتعهد برند تأثیر مثبت ومعناداردارد. همچنین، شخصیت برند می تواند ازطریق بهبود اعتماد، تعهد مشتریان را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, شخصیت برند, اعتماد برند, تعهد برند, صنعت لوازم خانگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077363,
author = {اسلامی, قاسم and زهرا محمد زاده and محسن خیارجی},
title = {بررسی نقش واسطه نگرش و جهت گیری شخصی به برند لوکس در رابطه بین جهت گیری مذهبی و تمایل به خرید (مطالعه موردی مشتریان محصولات اپل در شهرستان مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شخصیت برند، اعتماد برند، تعهد برند، صنعت لوازم خانگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسطه نگرش و جهت گیری شخصی به برند لوکس در رابطه بین جهت گیری مذهبی و تمایل به خرید (مطالعه موردی مشتریان محصولات اپل در شهرستان مشهد)
%A اسلامی, قاسم
%A زهرا محمد زاده
%A محسن خیارجی
%J دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
%D 2019

[Download]