دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری , 2019-11-28

عنوان : ( شخصیت نام تجاری و تاثیر آن بر اعتماد به نام تجاری و تعهد نام تجاری (مطالعه مشتریان لوازم خانگی سامسونگ در شهرستان مشهد )

نویسندگان: قاسم اسلامی , زهرا محمد زاده , حمید پرورنده فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش واسطه نگرش و جهت گیری شخصی به برند لوکس در رابطه بین جهت گیری مذهبی و تمایل به خرید می باشد. کالاهای دارای برند لوکس و انگیزه برای خرید برندهای لوکس برای مصرف کنندگان آسیایی در دهه های اخیر که رشد اقتصادی این کشورها بالا رفته است، بسیار زیاد شده است. انگیزه خرید لوکس عمدتاً بر اساس تفکر غربی و سلطه بازارهاست. نقش ارزش‌های فرهنگی در رفتار مشتری در بسیاری از مطالعات پیشین نشان داده شده است. اما همچنان به نظر می‌رسد که شناسایی روابط موجود بین ارزش‌های فرهنگی و انگیزه برای مصرف کالاهای لوکس برای بازاریاب های کالاهای لوکس مفید می‌باشد، که پژوهش حاضر در صدد تبیین این روابط است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری آن مشتریان محصولات شرکت اپل در شهرستان مشهد انتخاب شده است. حجم نمونه این تحقیق به دلیل نبود آمار دقیق از حجم جامعه آماری و واریانس جامعه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس بود و با توزیع پرسشنامه‌ها در فروشگاه نمایندگی اپل در مشهد به صورت تصادفی از 415 نفر از مشتریان درخواست شد تا پرسشنامه را تکمیل نمایند، که درنهایت 384 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدلسازی معالات ساختاری و نرم‌افزار AMOS استفاده ‌شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که جهت گیری مذهبی با نقش میانجی نگرش بر یک برند لوکس بر قصد خرید تاثیر دارد و جهت گیری مذهبی با نقش میانجی گرایش شخصی به یک برند لوکس بر قصد خرید مجدد تاثیر دارد.

کلمات کلیدی

, برند لوکس, جهت گیری مذهبی, قصد خرید, نگرش شخصی به برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077364,
author = {اسلامی, قاسم and زهرا محمد زاده and حمید پرورنده فریمانی},
title = {شخصیت نام تجاری و تاثیر آن بر اعتماد به نام تجاری و تعهد نام تجاری (مطالعه مشتریان لوازم خانگی سامسونگ در شهرستان مشهد},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برند لوکس، جهت گیری مذهبی، قصد خرید، نگرش شخصی به برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شخصیت نام تجاری و تاثیر آن بر اعتماد به نام تجاری و تعهد نام تجاری (مطالعه مشتریان لوازم خانگی سامسونگ در شهرستان مشهد
%A اسلامی, قاسم
%A زهرا محمد زاده
%A حمید پرورنده فریمانی
%J دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
%D 2019

[Download]