پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2019-01-23

عنوان : ( ارزیابی زنجیره تأمین مبتنی بر مدل ُSCOR مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق )

نویسندگان: زهرا ایزانلو , فرزاد دهقانیان , حسین کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنجیره تأمین شبکه ای از امکانات است که مواد خام تولید میکند، آنها را به کالاهای (مواد) اولیه و سپس محصولات نهایی تبدیل می کند و محصولات را از طریق سیستم توزیع به مشتریها تحویل میدهد. برای دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه ، تعدادی از محققان و کارورزان تلاشهای خود را برای پیشرفت مدلها جهت بیان عناصر و فعالیتهای زنجیرهای اختصاص داده اند. مجموعه زنجیره تأمین که توسط بیش از 1000 سازمان عضو (هم فرآیند مدل مرجعی SCOR مرجع عملیات زنجیره تأمین را گسترش داده است. مدل (SCOR) آکادمی و هم صنعتی) در سراسر جهان حمایت شده، مدل است که قصد داشته استانداردهای صنعتی داشته باشد که مدیریت زنجیره تأمین نسل آینده را توانا سازد. این مجموعه شامل اجزای زنجیره تأمین، ارزیابی عملکرد سازمان ها و وظایف و فعالیتهایی است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و از طریق روابط عرضه و تقاضا بهم وصل شدهاند و نیز شامل تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف کنندهنهایی و جریانهای اطلاعاتی با آنها است که باعث هماهنگی فعالیتهای درون به عنوان نوعی مدل مرجع فرآیند معرفی گردیده است که شامل واژگان فنی، مجموعه تعاریف و اصطلاحات و معیارهای SCOR سازمانی می شود. مدل اندازهگیری است که با تبیین فرآیندهای استاندارد و تطبیق فعالیتهای زنجیره تأمین با بهترین شیوههای تجربه شده می باشد که امروزه به عنوان تکنیکی بسیار سودمند دراختیار مدیران قرار گرفته است. در این تحقیق، طراحی سؤالات پرسشنامهها بر اساس شاخصهای سطح سوم مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین صورت گرفته شد و با همکاری کارشناسان و کارکنان شرکت کیا الکترود شرق، مشتریان و تأمین کنندگان آن پرسشنامهها تکمیل گردید. سپس دادهها مورد تحلیل واقع شدند. در انتها نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان دادند که وضعیت پاسخگویی و SPSS بدست آمده از پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار مدیریت داراییها در شرکت کیا الکترود شرق مناسب نبوده و باید بهبود یابند.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی دوسطحی, زنجیره تأمین, قیمت گذاری, لجستیک معکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077408,
author = {زهرا ایزانلو and دهقانیان, فرزاد and حسین کریمی},
title = {ارزیابی زنجیره تأمین مبتنی بر مدل ُSCOR مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {برنامه ریزی دوسطحی، زنجیره تأمین، قیمت گذاری، لجستیک معکوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زنجیره تأمین مبتنی بر مدل ُSCOR مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق
%A زهرا ایزانلو
%A دهقانیان, فرزاد
%A حسین کریمی
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2019

[Download]