نخستین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2019-11-05

عنوان : ( شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) در محیط GIS، منطقه افیولیتی افچنگ، شمال سبزوار )

نویسندگان: حبیب مجیدی , محمدحسین محمودی قرائی , مسعود مینائی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل تأثیر بسزای کیفیت آب آشامیدنی بر سلامتی انسان، بررسی و رده بندی کیفی منابع آب مورد استفاده از این منظر حائز اهمیت است. در این مطالعه ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی در منطقه ی افیولیتی افچنگ، شمال سبزوار با استفاده از شاخص کیفیت آب زیرزمینی(GQI) در محیط GIS انجام شد. بدین منظور 13 نمونه آب زیرزمینی از روستای افچنگ و روستاهای اطراف برداشت شد. پارامترهای صحرایی pH, EC و دما در محل نمونه-برداری اندازه گیری شده و اندازه گیری یونهای اصلی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. محاسبه شاخص GQI بر مبنای مقایسه با مقادیر رهنمود سازمان جهانی بهداشت(WHO) و وزن دهی مناسب به هر پارامتر انجام شد. مقدار این شاخص برای نمونه های مورد بررسی، از 61/85 تا 65/92 متغیر بود که نشان داد بر این اساس 15/46 درصد از نمونه های مورد بررسی در رده ی مناسب و 85/53 درصد از نمونه ها در رده ی قابل قبول برای آشامیدن قرار دارند. روند تغییرات مکانی GQI متأثر از پارامترهای مورد بررسی است.

کلمات کلیدی

, شاخص کیفی آب زیرزمینی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, افچنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077440,
author = {مجیدی, حبیب and محمودی قرائی, محمدحسین and مینائی, مسعود and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) در محیط GIS، منطقه افیولیتی افچنگ، شمال سبزوار},
booktitle = {نخستین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاخص کیفی آب زیرزمینی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، افچنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) در محیط GIS، منطقه افیولیتی افچنگ، شمال سبزوار
%A مجیدی, حبیب
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مینائی, مسعود
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J نخستین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
%D 2019

[Download]