چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14

عنوان : ( بررسی منابع آب منطقه افیولیتی شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزی با اشاره بر عناصرCr و Ni )

نویسندگان: حبیب مجیدی , محمدحسین محمودی قرائی , مسعود مینائی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد مطالعه در منطقه ی افیولیتی سبزوار در شمال شرق ایران قرار دارد. مناطق افیولیتی به دلیل داشتن زونهای سرپانتینی شده پتانسیل رهاسازی یونها و عناصری از قبیل منیزیم، کروم و نیکل به محیط آب را دارند. با توجه به رونق فعالیت های کشاورزی در این منطقه، مطالعه هیدروژئوشیمیایی منابع آبی جهت رده بندی کیفی آبها برای مصارف آبیاری انجام شد. تعداد 8 نمونه از منابع آبی مورد استفاده در فعالیتهای کشاورزی این منطقه برداشت شد. پارامترهای صحرایی pH, EC و دما در محل نمونه برداری ها اندازه گیری شده و آنالیزهای ژئوشیمیایی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. بر اساس نمودار پایپر(Piper) ترکیب شیمیایی غالب نمونه ها منیزیک بیکربناته بود که متاثر از مرتبط با سنگ ها و حضور کانی های منیزیم دار در زون افیولیتی می باشد. بر اساس شاخص های خطر شوری(SH) و نسبت جذب سدیم(SAR) 5/12 درصد از نمونه های آب برداشت شده در رده ی خیلی شور و نامناسب برای کشاورزی بود. اما شاخص خطر منیزیم برای تمامی نمونه های مورد بررسی بالاتر از حد قابل قبول و در رده نامناسب قرار دارند که میتواند اثرات منفی بر ساختار خاک و کاهش محصولات کشاورزی داشته باشد. خوشبختانه مقادیر عناصری مانند Cr و Ni در این نمونه ها درحد قابل قبول برای مصارف آبیاری قرار دارند. بررسی کیفی آب ها جهت مصارف آبیاری در این مناطق سهم بسزائی در پیشگیری از کاهش کیفیت خاک ها جهت حفظ محیط زیست دارد.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, کیفیت منابع آب, آبیاری, شمال سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077441,
author = {مجیدی, حبیب and محمودی قرائی, محمدحسین and مینائی, مسعود and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {بررسی منابع آب منطقه افیولیتی شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزی با اشاره بر عناصرCr و Ni},
booktitle = {چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، کیفیت منابع آب، آبیاری، شمال سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی منابع آب منطقه افیولیتی شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزی با اشاره بر عناصرCr و Ni
%A مجیدی, حبیب
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مینائی, مسعود
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
%D 2019

[Download]