دیدگاه های حقوق قضایی, دوره (2), شماره (19), سال (2000-12) , صفحات (3-24)

عنوان : ( بحثی پیرامون قلمرو ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 )

نویسندگان: عبدالله خدابخشی شلمزاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قراریا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم‌الاتباع خواهد بود]اگر این ماده همراه با رای وحدت رویه شماره 28-12/9/1364 مورد توجه قرار گیرد که بیان می‌دارد[ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1356 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست... د. م سال 1318 آرائی که در زمان حاکمیت قانون مذکور صادر شده‌اند چه وضعیتی دارند؟و آیا با انتفاء اساس و بنیان آن‌ها یعنی قانون، فرع و تابع هم از بین می‌رود و اگر مطلب دیگر وجود دارد چگونه میتواند این ابهام را پاسخ گوید؟ 1)باید توجه داشت که آراء نوعی هیات عمومی دیوان عالی کشور تمام حیات اعتباری خود را از قانونی می‌گیرند که براساس حکم مقرر در آن قانون و تطبیق حکم با موضوع خاص و هنگام اختلاف نظر در تفسیر متون قانون، زمینه اصدار آنها فراهم شده و پس از رایزنی‌های هیات عمومی و با اتخاذ نظر در خصوص مساله مورد اختلاف، سعی در وحدت نظر و برداشتهای قانونی، به منظور رسیدن به تساوی در برابر قانون می شود.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

کلمات کلیدی

, قانون , دادگاه , آراء وحدت رویه , قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی , ماده , دیوان عالی کشور , نسخ , قانون تشکیل دادگاههای عمومی , رای وحدت رویه , حکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077452,
author = {خدابخشی شلمزاری, عبدالله},
title = {بحثی پیرامون قلمرو ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379},
journal = {دیدگاه های حقوق قضایی},
year = {2000},
volume = {2},
number = {19},
month = {December},
issn = {2252-0007},
pages = {3--24},
numpages = {21},
keywords = {قانون ، دادگاه ، آراء وحدت رویه ، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی ، ماده ، دیوان عالی کشور ، نسخ ، قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، رای وحدت رویه ، حکم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بحثی پیرامون قلمرو ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
%A خدابخشی شلمزاری, عبدالله
%J دیدگاه های حقوق قضایی
%@ 2252-0007
%D 2000

[Download]