تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (12), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (15-38)

عنوان : ( تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان )

نویسندگان: جواد غیاثی , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش میزان کارایی بازار در انتقال اطلاعات از تولیدکننده به مصرف کننده و بالعکس از نظر سیاستی و رفاهی حائز اهمیت است. آزمون انتقال عمودی قیمت جهت بررسی این فرضیه به کار می رود که \\\\\\\"افزایش (کاهش) قیمت مصرف کننده (تولیدکننده) باعث افزایش(کاهش) قیمت تولیدکننده (مصرف کننده) می شود\\\\\\\". به بیان دیگر، سوال این است که \\\\\\\"نوسانات قیمتی در یک سوی زنجیره عرضه به سوی دیگر منتقل می شود یا اینکه به نفع یکی از اجزای زنجیره بازاررسانی کنترل می شود\\\\\\\". در این مطالعه نحوه انتقال عمودی قیمت در بازار زعفران خراسان، با استفاده از داده های ماهانه قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در دوره ی زمانی فروردین 1379تا اردیبهشت 1393 بررسی شده است. روش هم انباشتگی یوهانسون و رابطه ی علیت گرنجری برای بررسی رابطه ی بلند مدت بین دو سری زمانی قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده و تعیین جهت علیت استفاده شد و مدل تصحیح خطا نیز برای بررسی نحوه انتقال قیمت به کار گرفته شد. نتایج نشان داد رابطه ی بلندمدت بین دو متغیر برقرار است و هیچکدام از سری های قیمت مصرف کننده و تولیدکننده به صورت یک طرفه علت دیگری نیست. نتایج آزمون انتقال قیمت نشان دهنده تقارن انتقال قیمت عمودی در بازار زعفران خراسان در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت است. لذا نیازی به مداخله سیاستگذار برای اصلاح نحوه انتقال قیمت در طول زنجیره داخلی نیست.

کلمات کلیدی

, زعفران, انتقال قیمت, قیمت مصرف کننده, تصحیح خطا, هم انباشتگی یوهانسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077455,
author = {غیاثی, جواد and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-6407},
pages = {15--38},
numpages = {23},
keywords = {زعفران، انتقال قیمت، قیمت مصرف کننده، تصحیح خطا، هم انباشتگی یوهانسون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان
%A غیاثی, جواد
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2019

[Download]