پژوهشنامه کلام, دوره (6), شماره (11), سال (2020-1) , صفحات (57-83)

عنوان : ( بررسی ماهیت گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای ایمان در نظام حکمت صدرایی )

نویسندگان: سید حسین حسینی الهی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ماهیت گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای ایمان ازجمله مسائلی است که در الهیات مسیحی موردتوجه واقع‌شده است. بر اساس رویکرد گزاره‌ای، ماهیت ایمان از جنس معرفت و علم و متعلَّق آن حقایق وحیانی نازل‌شده در قالب الفاظ و گزاره‌ها است. درحالی‌که در رویکرد غیر گزاره‌ای، ماهیت ایمان از جنس احساس و دل‌بستگی و متعلَّق آن درک حضور بیواسطه خداوند است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ماهیت ایمان در نظام حکمت صدرایی از حیث مذکور از خلال روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد که هرچند از منظر حکمت متعالیه، معرفت یقینی رکن اساسی ایمان است اما این امر مانع از فروکاهش ماهیت ایمان به وجه گزاره‌ای نمی‌شود بلکه مبانی حکمت صدرایی مانند اصالت وجود، تشکیک در وجود، ماهیت علم و مراتب وجودی آن‌که مساوقت وجود و علم را به دنبال دارد، این امکان را فراهم می‌کند تا ایمان از هر دو حیثیت گزاره‌ای و غیرگزاره‌‌ای برخوردار باشد.

کلمات کلیدی

, ایمان گزاره‌ای, ایمان غیرگزاره‌ای, ایمان, اصالت وجود, تشکیک وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077457,
author = {سید حسین حسینی الهی and فخار نوغانی, وحیده},
title = {بررسی ماهیت گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای ایمان در نظام حکمت صدرایی},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2020},
volume = {6},
number = {11},
month = {January},
issn = {2476-5325},
pages = {57--83},
numpages = {26},
keywords = {ایمان گزاره‌ای، ایمان غیرگزاره‌ای، ایمان، اصالت وجود، تشکیک وجود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ماهیت گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای ایمان در نظام حکمت صدرایی
%A سید حسین حسینی الهی
%A فخار نوغانی, وحیده
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2020

[Download]