زن و توسعه گردشگری روستایی , 2019-10-17

عنوان : ( نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی زنان روستایی مورد مطالعه: روستا های شهرستان کاشمر )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مرضیه اخلاقی , علی واعظ طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکوتوریسم دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی متفاوت است. اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان یکی از گونه های گردشگری، با ایجاد فرصت های شغلی برای ساکنان محلّی امکان توسعۀ روستایی را فراهم می کند. در واقع، یکی از تمهیدات جالب توجّه و جدید توسعۀ گردشگری روستایی، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی است. هدف از پژوهش حاضر، نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی در شهرستان کاشمر است. جامعۀ آماری مورد مطالعه شامل زنان ساکن روستا های بخش مرکزی شهرستان کاشمر است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 200 نمونه انتخاب شده اند. همچنین پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی است که مؤلفه های مدّ نظر از طریق نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای و آزمون کای اسکویر بهمنظور بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعۀ وضعیت اقتصادی زنان روستایی گویای، ارتباط معنادار و مثبت بین اقامتگاه‌های بوم‌گردی و توسعۀ وضعیت اقتصادی زنان روستایی است. در ادامه نیز، به‌منظور بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ وضعیت اجتماعی زنان روستایی از رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام استفاده شده است. متغیر مستقل با متغیر وابسته دارای رابطۀ معناداری در سطح 05/0=P است، همچنین بهمنظور بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعۀ وضعیت فرهنگی زنان روستایی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد و نتایج نشان داد در تمام شاخص های مطرح‌شده با ضریبBeta به‌دست آمده و سطح معنادار به‌دست آمده کمتر از 05/0، گویای تأثیر زیاد نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در وضعیت فرهنگی زنان روستایی است.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه‌ها: اقامتگاه‌های بوم‌گردی, توسعۀ اقتصادی, توسعۀ اجتماعی ـ فرهنگی, زنان روستایی, شهرستان کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077472,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and اخلاقی, مرضیه and واعظ طبسی, علی},
title = {نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی زنان روستایی مورد مطالعه: روستا های شهرستان کاشمر},
booktitle = {زن و توسعه گردشگری روستایی},
year = {2019},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {کلیدواژه‌ها: اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعۀ اقتصادی، توسعۀ اجتماعی ـ فرهنگی، زنان روستایی، شهرستان کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی زنان روستایی مورد مطالعه: روستا های شهرستان کاشمر
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A اخلاقی, مرضیه
%A واعظ طبسی, علی
%J زن و توسعه گردشگری روستایی
%D 2019

[Download]