دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دوره (25), شماره (2), سال (2020-6) , صفحات (73-82)

عنوان : ( مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی )

نویسندگان: مصطفی جهانگیر , علیرضا خوراکیان , سعید مرتضوی , احسان الهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ریسک‌های تحول سازمانی، رخدادهای احتمالی نامطلوب با پیامدهای منفی هستند که تحول سازمانی را تهدید می‌کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی ریسک‌های تحول سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، استخراج روابط بین این ریسک‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس قدرت هدایت و وابستگی آن‌ها است. روش بررسی: در این مطالعه که از نوع پژوهش‌های آمیخته است، ابتدا ریسک‌های تحول سازمانی با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد شناسایی و سپس با استفاده از روش مدل‌سازی تفسیری ساختاری، روابط بین ریسک‌های تحول سازمانی تعیین شده‌اند. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع ریسک‌های تحول سازمانی با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر ریسک‌ها مشخص شده است. جامعه مورد مطالعه در هر دو بخش کمی ‌و کیفی، افراد درگیر در فرایند تحول (اعضای هیئت‌علمی ‌و مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور) بودند. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. یافتهها: تحلیل مصاحبه‌های انجام شده، به ظهور 33 ریسک تحول سازمانی در 10 دسته منجر شد. بر اساس مدل‌سازی تفسیری ساختاری، ریسک‌های تحول سازمانی در پنج سطح طبقه‌بندی شدند. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه ریسک‌های مربوط به مدیریت دانش تحول، ریسک‌های مربوط به اهداف تحول و ریسک‌های مربوط به ادراک نسبت به تحول دارای بیشترین اثر بر سایر ریسک‌ها هستند و در عین حال کمترین اثر را از آن‌ها می‌پذیرند، لازم است این ریسک‌ها در اولویت بررسی قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, دانشگاه‌های علوم پزشکی, ریسک‌های تحول سازمانی, نظریه داده‌بنیاد, مدل‌سازی تفسیری ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077482,
author = {جهانگیر, مصطفی and خوراکیان, علیرضا and مرتضوی, سعید and احسان الهی},
title = {مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کردستان},
year = {2020},
volume = {25},
number = {2},
month = {June},
issn = {1560-652x},
pages = {73--82},
numpages = {9},
keywords = {دانشگاه‌های علوم پزشکی، ریسک‌های تحول سازمانی، نظریه داده‌بنیاد، مدل‌سازی تفسیری ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی
%A جهانگیر, مصطفی
%A خوراکیان, علیرضا
%A مرتضوی, سعید
%A احسان الهی
%J دانشگاه علوم پزشکی کردستان
%@ 1560-652x
%D 2020

[Download]