حفاظت گیاهان, دوره (33), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (289-299)

عنوان : ( ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی )

نویسندگان: مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجعه به فایل مقاله

کلمات کلیدی

, بقایای علفکش, پایداری, زیست سنجی, نیمه عمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077494,
author = {برزوئی, مجید and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2019},
volume = {33},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {289--299},
numpages = {10},
keywords = {بقایای علفکش، پایداری، زیست سنجی، نیمه عمر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی
%A برزوئی, مجید
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2019

[Download]