پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (33), شماره (2), سال (2020-12) , صفحات (374-385)

عنوان : ( تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه کلزا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی )

نویسندگان: سید موسی موسوی کوهی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، اثر غلظت‌های مختلف (25، 50، 75 و 1-mg L 100) نانوذرات اکسید روی (ZnONPs) بر روی جذب عناصر معدنی گیاه کلزا در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به صورت کشت گلدانی در بستر پرلیت مورد بررسی قرار گرفت. پس از دو ماه کشت تحت تیمار، گیاهان برداشت شده و سپس مقدار عنصر روی در برگ با استفاده از دستگاه طیف‌سنجی جذب اتمی و مقدار عناصر فسفر، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، مس، آهن، بُر و مولیبدن با استفاده از طیف‌سنجی نشری پلاسمای جفت‌شده القائی (ICP-OES) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات ZnONPs، انباشت Zn در برگ به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. مقادیر آهن، مس، بُر و فسفر برگ به طور معنی‌داری با تیمار ZnONPs کاهش یافت. در مقابل، مقدار منیزیم برگ به طور معنی‌داری تحت این تیمار افزایش نشان داد. با این حال، تیمار نانوذرات ZnONPs تأثیر معنی‌داری بر روی مقدار کلسیم، پتاسیم و مولیبدن برگ نداشت. بدلیل آزاد شدن روی از ZnONPs در اطراف ریشه، اختلال در جذب عناصر معدنی مانند آهن و مس ممکن است به‌واسطه رقابت بر سر حامل‌های جذب فلزات باشد.

کلمات کلیدی

Brassica napus نانوذرات اکسید روی عناصر معدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077522,
author = {سید موسی موسوی کوهی and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه کلزا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی},
journal = {پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches},
year = {2020},
volume = {33},
number = {2},
month = {December},
issn = {2383-2592},
pages = {374--385},
numpages = {11},
keywords = {Brassica napus نانوذرات اکسید روی عناصر معدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه کلزا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی
%A سید موسی موسوی کوهی
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches
%@ 2383-2592
%D 2020

[Download]