زیست فناوری, دوره (10), شماره (4), سال (2019-12) , صفحات (527-534)

عنوان : ( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﻮﻣﯽ FUM 1 ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻬﺒﻮد فعالیت آﻧﺰﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ به روش ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه )

نویسندگان: سحر مهربان , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی , احمد آسوده , بهناز کروژدهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

۵۲۸مهربانسحرهمکارانوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیستمدرستربیتدانشگاهفناوریدوره۱۰شماره،۴پاییز،۱۳۹۸شناساییجدایهبومیFUM1ازجداشده،مرغداریهایفعالبهبودومشهداطرافیتآنزیمیبهازاستفادهباآنینهسازیشرایطمحیطیبهتکروشمتغیرهسحرمهربانMScزیستگروهایرانمشهد،مشهد،فردوسیدانشگاهپایه،علومدانشکدهشناسی،شریفمحمدرضامقدم*PhDزیستگروهایرانمشهد،مشهد،فردوسیدانشگاهپایه،علومدانشکدهشناسی،بحرینیمعصومهPhDزیستگروهمشهد،مشهد،فردوسیدانشگاهپایه،علومدانشکدهشناسی،ایرانآسودهاحمدPhDایرانمشهد،مشهد،فردوسیدانشگاهپایه،علومدانشکدهشیمی،گروهکروژدهبهنازیPhDکشاورزگروهیبیوتکنولوژی،کشاورزدانشکدهی،پردیسکشاورزیمنابعوطبیعیاکرج،تهران،دانشگاهیرانچکیده :اهدافمرغداریازپسماندزیادیمقادیرسالانههامیتولیدپر،شاملکهشود .استغیرهوخوناستخوان،۹۰%ولیپیدازآنمابقیوکراتینپروتئینازرَپمتنوعازیکیکراتینازآنزیم .استشدهتشکیلآبآنزیپرکاربردترینوترینمهامیکروارگانیزمتوسطکهاستمیتولیدهامختلفمقاصدبرایکراتیناز .شود.دارندکاربردروشومواد :هاجدایهکراتینولیتیکفعالیتپژوهشایندر1-FUMوبررسیبهینهبراساسجدایه .گرفتصورتکراتینازآنزیمتولیدبرایکشتشرایطسازیریختخواصژنازاستفادهبامولکولیوبیوشیمیاییوشناسی16SrRNAفعاباوبررسیجدایهپروتئازیفعالیتسپس .شدشناساییکراتینلیتآنازیبررسیمختلفشرایطدرجدایهکراتینازیفعالیتمیزان .گرفتقرارمقایسهموردنوعوبررسینیز (بتاوآلفا) کراتینانواعبستردرجدایهرشدتواناییانتهادر .شد.شدمشخصکراتینازآنزیمیافته :هاریختوبیوشیمیاییشناساییوتوالیتعییننتایجشناسیندادشانجدایهکه1-FUMقرابت۹/۹۹%باکتریباموجاونسیسباسیلوس(Bacillusmojavensis)بهینه .داردگرماگذاری،دورهدما،فاکتورهایسازیpHمنابع،شرایطدرجدایهکهدادنشانباکتریتلقیحمقداروهوادهینیتروژن،وکربن۴۸دمایدرگرماگذاریساعتᵒC۳۷با۵/۹=pH،ساکارزکربنمنبع۱%،۳%هوادهیسوبسترا،۷۵%دورباآنحجمکلبهنسبتارلنازrpm۱۵۰مقداروتلقیح۶-۴%هیچکدام .داشتراکراتینولیتیکفعالیتبهترین (حجمی/حجمی)نوعازکراتینازآنزیمهمچنین .نداشتمثبتاثرنیتروژنمنابعازβ.بودنتیجه :گیریبهینهشرایسازیجدایهکشتط1-FUMافزایشموجب۳۸/۳نشانکهشدکراتینولیتیکفعالیتبرابریبهینهاهمیتدهندهدر .استسازیبهتواناییمناسبفعالیتباجدایهپژوهشاینفرآیندهایدرکارگیری.داردرابیوتکنولوژیکیک

کلمات کلیدی

, پر, کراتیناز, بهینه سازی, باسیلوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077571,
author = {مهربان, سحر and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and بحرینی, معصومه and آسوده, احمد and بهناز کروژدهی},
title = {ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﻮﻣﯽ FUM 1 ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻬﺒﻮد فعالیت آﻧﺰﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ به روش ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه},
journal = {زیست فناوری},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {December},
issn = {2322-2115},
pages = {527--534},
numpages = {7},
keywords = {پر، کراتیناز، بهینه سازی، باسیلوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﻮﻣﯽ FUM 1 ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻬﺒﻮد فعالیت آﻧﺰﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ به روش ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه
%A مهربان, سحر
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A بحرینی, معصومه
%A آسوده, احمد
%A بهناز کروژدهی
%J زیست فناوری
%@ 2322-2115
%D 2019

[Download]