پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (179-193)

عنوان : ( کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی )

نویسندگان: میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه با روش پوششدار کردن و قابلیت استفاده از آن در جیره نشخوارکنندگان، دو آزمایش برون تنی و یک آزمایش دورن تنی ا نجام شد. در آزمایش اول برای بررسی نرخ آزاد شدن نیتروژن از اوره پوشش دار در مقایسه با اوره معمولی و ترکیب اپتیژن تجاری (اوره کند آزاد شونده) در 6 سامانه آبی مختلف و در 8 نقطه زمانی انکوبه شدند و باقیمانده نیتروژن آنها در بخش جامد مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفت. در آزمایش دوم میزان تولید گاز 3 نمونه خوراکی (آرد جو، آرد جو+ ملاس و جیره خوراکی فرموله شده برای گاو شیری) که به هر کدام معادل 3% از چهار منبع نیتروژنی (اوره معمولی، اوره پوشش دار، اپتی ژن و کلزا) افزوده شده بود در شرایط برونتنی اندازه گیری شد. در آزمایش سوم تاثیر تیمارها بر قابلیت هضم جیره، عملکرد و فراسنجههای خونی بز سانن بررسی شد. در این آزمایش، 16 رأس بز شیری به چهار تیمار نیتروژنی در غالب طرح کاملا تصادفی یکطرفه اختصاص داده شدند. اختلاف بین میزان نیتروژن باقیمانده تیمارها در تمام زمانها بجز 10 دقیقه، معنیدار بود. تولید گاز تجمعی ( 96 ساعت) در اثر تیمارهای مختلف نیتروژنی متفاوت بود. مصرف کل خوراک در تیمار اوره پوششدار و اپتیژن بیشتر از شاهد بود. اختلاف قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و خاکستر بین تیمارهای مختلف معنیداری نبود. تولید شیر در تیمار اپتیژن بیشتر از سایر تیمارها و سپس اوره پوشش دار و شاهد بالاترین تولید شیر را داشتند. ترکیبات شیر نیز تحت تاثیر جیره قرار نگرفت. اثر تیمارها روی متابولیتهای کلسترول و اوره خون معنیدار بود. اوره و تری گلیسرید خون در تیمار اپتی ژن بیشتر از سایر تیمارها بود. با توجه به اینکه نرخ رهایش بعنوان جایگزین بخشی از پروتئین خوراک برای کاهش NPN اوره پوشش دار متناسب با نیاز آمونیاکی میکروارگانیزمها است، میتوان از این منبع قیمت جیره و افزایش بهرهوری از قابلیت میکروارگانیسم های شکمبه استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, اپتی ژن, اوره, اوره کند آزاد شونده, تجزیه پذیری شکمبه ای اوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077575,
author = {مزینانی, میترا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن and ولی زاده, رضا},
title = {کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2019},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {179--193},
numpages = {14},
keywords = {اپتی ژن، اوره، اوره کند آزاد شونده، تجزیه پذیری شکمبه ای اوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی
%A مزینانی, میترا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%A ولی زاده, رضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2019

[Download]