پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (27), شماره (44), سال (2019-12) , صفحات (59-86)

عنوان : ( برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاق )

نویسندگان: سیدداود روحانی سراجی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه درسی اجراشده، مجموعه اقدامات و فعالیت‌های فرایند یاددهی یادگیری است که بین مربی و متربی در محیط واقعی تربیتی به اجرا درمی‌آید. الگوگیری از شیوه‌های عملی امامان علیهم‌السلام در تعلیم و تربیت، به ویژه امام صادق علیه‌السلام در نقش سردمدار تربیت اسلامی ایدئال، برای رسیدن به برنامه درسی توحیدمحور و مبتنی بر آموزه‌های اصیل اسلامی ضرورت دارد. این پژوهش با استفاده از سه روش پژوهش تاریخی، تبیین گزاره‌ها و معکوس سازی، با بررسی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی و همچنین شرح، تبیین و تفسیر آن احادیث در زندگی امام جعفر صادق علیه‌السلام و دیدگاه‌های تربیتی ایشان به طور عام و برنامه درسی اجراشده ایشان به طور خاص را استخراج و آنها را از دو منظر تحلیلی و ترکیبی تبیین کرده است. از نگاه تحلیلی، 61 مقوله در قالب عناصر چهارگانه هدف، محتوی، روش‌های یاددهی یادگیری و ارزشیابی در برنامه درسی اجراشده امام صادق علیه‌السلام، نظیر جانشین‌سازی شاگردان مستعد در هدایت کلاس درس، ایجاد زمینه تحقیق و تفحص، اهمیت آزاداندیشی در تعلیم و تربیت، نظام ارزشیابی از شاگردان و جایگاه معلم و... شناسایی شده است. در نگاه ترکیبی، حاکمیت توحید و اخلاق در سراسر برنامه درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام تبیین شده است. الزامات حرکت نظام آموزشی به سمت الگوگیری از برنامه درسی اجراشده امام صادق علیه‌السلام در پایان مطرح شده است.

کلمات کلیدی

برنامه درسی اجراشده؛ نظام تربیتی؛ امام صادق علیه السلام؛ توحیدمحوری؛ اخلاق محوری؛ برنامه درسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077581,
author = {روحانی سراجی, سیدداود and امین خندقی, مقصود and قندیلی, سیدجواد and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاق},
journal = {پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2019},
volume = {27},
number = {44},
month = {December},
issn = {2251-6972},
pages = {59--86},
numpages = {27},
keywords = {برنامه درسی اجراشده؛ نظام تربیتی؛ امام صادق علیه السلام؛ توحیدمحوری؛ اخلاق محوری؛ برنامه درسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاق
%A روحانی سراجی, سیدداود
%A امین خندقی, مقصود
%A قندیلی, سیدجواد
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2251-6972
%D 2019

[Download]