مهندسی عمران فردوسی, دوره (32), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (84-100)

عنوان : ( Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis )

نویسندگان: آتوسا رضازاده عنبرانی , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از میان دلایل مهم شکست سد خاکی روگذری عمده ترین دلیل است . در تحلیل شکست سد به علت روگذری تحلیل عدم قطعیت و محاسبه ریسک ضروری است . در این پژوهش کاربرد تحلیل ریسک شکست سد خاکی بر اثر سرریز شدن آب از بدنه سد بر پایه تحلیل فراوانی یک متغیره و دو متغیره سیلاب با استفاده از توزیع لوگ نرمال برای سد خاکی تبارک آباد واقع در خراسان رضوی بررسی شده است . نتایج تحلیل فراوانی دو متغیره سیلاب در شش هیدروگراف جریان ورودی و با در نظر گرفتن(Qp-V) ترکیب دبی و حجم سیلاب( برای دورۀ بازگشت های 50، 100و 200 سال ارائه شده است. ریسک روگذری بر اساس تحلیل فراوانی تک متغیره سیلاب و برای همۀ هیدروگرافهای حاصل از تحلیل فراوانی دو متغیره و شش تراز اولیۀ آب در مخزن با درنظرگرفتن دبی اوج سیل، تراز اولیه آب و ضریب دبی سرریز به عنوان متغیرهای غیرقطعی ارزیابی شده است . برای انجام تحلیل عدم قطعیت از روش شبیه سازی مونت کارلو و تکنیک نمونه گیری لاتین هایپرکیوب استفاده شده است . نهایتاً، نتایج به دست آمده با استفاده از هر دو روش تحلیل فراوانی سیلاب یک متغیره و دومتغیره در دورۀ بازگشتهای مختلف با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که ریسک روگذری برآورد شده در همۀ دورۀ بازگشت ها بر اساس تحلیل فراوانی سیلاب دو متغیره بیشتر از روش تک متغیره بوده که خطرات بیشتری به همراه دارد. همچنین هیدروگراف V1-Q که دارای بیشترین حجم سیلاب بوده، در همۀ ارتفاع ها از ریسک بیشتری نسبت به بقیه هیدروگراف ها برخوردار است. در برآورد ریسک روگذری بر اساس تحلیل فراوانی یک متغیره و دو متغیره، بالارفتن تراز آب در مخزن، نسبت به استفاده از سیلاب های با دورۀ بازگشت طولانی تر، منجر به روند افزایش ریسک محسوس تری خواهد شد ، به طوریکه در ارتفاع 66 متری تراز سطح آب، مقدار ریسک روگذری برای سد بسیار بالا است.

کلمات کلیدی

, عدم قطعیت, ریسک روگذری, تحلیل فراوانی یک متغیره و دو متغیره سیلاب, شبیه شازی مونت کارلو, نمونه گیری لاتین هایپرکیوب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077589,
author = {رضازاده عنبرانی, آتوسا and فغفور مغربی, محمود},
title = {Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2019},
volume = {32},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۷۴۵۴},
pages = {84--100},
numpages = {16},
keywords = {عدم قطعیت، ریسک روگذری، تحلیل فراوانی یک متغیره و دو متغیره سیلاب، شبیه شازی مونت کارلو، نمونه گیری لاتین هایپرکیوب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis
%A رضازاده عنبرانی, آتوسا
%A فغفور مغربی, محمود
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ ۲۰۰۸-۷۴۵۴
%D 2019

[Download]