علوم زمین, ( ISI ), دوره (29), شماره (113), سال (2019-12) , صفحات (229-244)

عنوان : ( مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران) )

نویسندگان: میثم شفیعی اردستانی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تکامل ساختارهای حفاظتی روزن بران شناور سازند آبدراز در چهار برش چینه شناسی روستای آبدراز، الگو (گردنه مزدوران)، روستای پادها و شوراب به منظور 374 داغ) با تعیین تغییرات سطح دریا مورد مطالعه قرار گرفت. با مطالعه سنگ شناسی سازند آبدراز مشخص شد که برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه جنس از روزن بران 19 گونه متعلق به 77 متر به ترتیب کمترین و بیشترین ضخامت را در میان برش های مورد مطالعه دارند. در مجموع 602متر و برش روستای پادها با Porticus صفحه محافظت کننده دهانه اولیه در ناحیه نافی روزن بران شناور شناسایی شد. به ترتیب چهار نوع ساختار 8شناور مورد شناسایی قرار گرفتند. در مجموع Tegillum ، سه نوع ساختار 3 و 2 )متعلق به گروه مورفوتایپ شماره Simple lip, Tooth like Porticus, Spiral Porticus, Imbricate Porticus( به همراه فراوانی آنها 1 متعلق به گروه مورفوتایپ Lip و یک ساختار 3 ) متعلق به گروه مورفوتایپ Roll type-Tegillum, Strap-shape-Tegillum, Sheet like-Tegillum( Sheet like و Imbricate Porticus برخلاف ساختارهای Simple lip و Lip تشخیص داده شد. مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده ناحیه نافی نشان داد که ساختارهای کم عمق است. ً بیشترین فراوانی را در برش های مورد مطالعه دارند که خود نشان دهنده نهشت رسوبات سازند آبدراز در یک دریای نسبتا Tegillum

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, روزن بران شناور, تکامل, صفحات محافظت کننده, تغییرات سطح آب دریا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077611,
author = {شفیعی اردستانی, میثم and وحیدی نیا, محمد},
title = {مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران)},
journal = {علوم زمین},
year = {2019},
volume = {29},
number = {113},
month = {December},
issn = {1023-7429},
pages = {229--244},
numpages = {15},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آبدراز، روزن بران شناور، تکامل، صفحات محافظت کننده، تغییرات سطح آب دریا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران)
%A شفیعی اردستانی, میثم
%A وحیدی نیا, محمد
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2019

[Download]