پژوهش های سلولی و ملکولی, شماره (33), سال (2020-4) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیور )

نویسندگان: مهدی کسرایی , ریحانه سریری , علیرضا حسابی نامقی , محمدرضا نصیری , احمد آسوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور افزایش قابلیت دسترسی فسفر و سایر مواد معدنی در جیره طیور و تک معده ای ها و کاهش آلودگی محیطی، این پژوهش با هدف تولید آنزیم فیتاز جهت هضم اسید فیتیک در مجرای گوارشی طیور انجام گرفت. بدین منظور، فیتاز قارچ آسپرژیلوس نایجر روی محیط کشت PSM و فیتازهای اشرشیاکلی و باسیلوس سابتلیس با استفاده از فن آوری DNA نوترکیب تولید شدند. آنزیم ها با استفاده از ستون کرماتوگرافی نیکل سفارز(Ni-NTA) و Q- سفارز خالص سازی شده و با استفاده از الکتروفورز سدیم دودسیل سولفات پلی آکریل آمید (SDS-PAGE) ، وزن ملکولی آنزیم ها بترتیب برای فیتاز قلیایی باسیلوس سابتلیس (PhyC)، فیتاز اشرشیا کلی (appA) و فیتاز قارچی آسپرژیلوس نایجر (PhyA) حدود24، 22 و 66 کیلو دالتون تخمین زده شد. فعالیت فیتاز برای appA، PhyC و PhyA بترتیب 42/18، 54/24 و 44/55 (U/ml) تعیین شدند. با مقایسه پارامترهای کنتیکی نشان داده شد که آنزیم PhyC می تواند در دمای 49 درجه سانتی گراد فعال و دارای پایداری حرارتی باشد، درحالیکه آنزیم appA دارای بهترین دامنه فعالیت و راندمان آنزیمی با pH حدود 2 تا 2/4 در لوله گوارشی می باشد. در این خصوص، بیشترین میل ترکیبی آنزیم به سوبسترا با Km برابر 9/94 میلی مولار برای آنزیم فیتاز اسیدی اشرشیا کلی(appA) رخ می دهد. طبق نتایج بدست آمده، ترکیب مناسبی از این آنزیم ها می تواند کارایی قابل قبولی برای هیدرولیز فیتاز در مجرای گوارشی پرندگان داشته باشد.

کلمات کلیدی

, فیتاز, اسید فیتیک, تولید نوترکیب, مجرای گوارشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077642,
author = {مهدی کسرایی and ریحانه سریری and علیرضا حسابی نامقی and نصیری, محمدرضا and آسوده, احمد},
title = {تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیور},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2020},
number = {33},
month = {April},
issn = {2383-2738},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {فیتاز، اسید فیتیک، تولید نوترکیب، مجرای گوارشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیور
%A مهدی کسرایی
%A ریحانه سریری
%A علیرضا حسابی نامقی
%A نصیری, محمدرضا
%A آسوده, احمد
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2020

[Download]