فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (9), شماره (35), سال (2020-5) , صفحات (376-393)

عنوان : ( مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچه ای ذرت (Zea mays L.) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum L.) )

نویسندگان: فاطمه آسیایی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه اثرات دگرآسیب عصاره آبی گیاه اکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill) با پودر برگی آن بر گیاه ذرت (Zea mays) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum)، آزمایشاتی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایشات بر گیاه ذرت و علف هرز رایج آن، ارزن وحشی و در مرحله گیاهچه ای، با تیمارهای عصاره آبی برگ گیاه اکالیپتوس (5، 10، 15 و 20 گرم در لیتر) و پودر برگی (3 و 5 درصد وزنی-وزنی نسبت به خاک باغچه) و شاهد (آبیاری با آب معمولی) صورت گرفت. بر اساس نتایج، تیمار با عصاره آبی (در اغلب موارد) و پودر برگ اکالیپتوس موجب کاهش ارتفاع بخش هوایی، مجموع طول ریشه‌ها، وزن تر بخش هوایی و ریشه‌ها و وزن خشک بخش هوایی و ریشه‌های گیاه ذرت و ارزن وحشی شدند به طوری که بیشترین درصد کاهش صفات مذکور نسبت به شاهد، در تیمار 20 گرم در لیتر عصاره آبی بر ارزن وحشی مشاهده شد. هرچند محتوای کلروفیل های a، b و کل، کاروتنوئید و ضریب ثبات کلروفیل گیاهچه های ذرت تیمارشده با عصاره آبی روند افزایشی نسبت به شاهد از خود نشان داد ولیکن محتوای کلروفیل کل و ضریب ثبات کلروفیل ذرت تیمار شده با پودر برگ گیاه اکالیپتوس کاهشی بود. در حالی که کلیه صفات رنگدانه های فتوسنتزی علف‌ هرز ارزن وحشی متاثر از تیمارهای مذکور، به صورت کاهشی نسبت به شاهد بود. افزایش ضریب پایداری غشاء ذرت و کاهش این صفت در ارزن وحشی، در برابر هر دو نوع تیمار عصاره و پودر برگ اکالیپتوس، از دیگر نتایج این پژوهش بود. هرچند تجمع مالون دی آلدهید در گیاهچه-های ارزن وحشی تیمار شده، دارای بیشینه افزایش بود ولیکن گیاهچه های ذرت توانستند به طور معنی داری از پراکسید شدن لیپیدهای غشاء در برابر تنش دگرآسیبی ناشی از عصاره و پودر برگ جلوگیری کنند. تأثیر عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس بر افزایش بیشتر محتوای فنل کل ذرت نسبت به ارزن وحشی، از دیگر نتایج این پژوهش بود. هرچند محتوای پروتئین کل گیاه ذرت و علف‌ هرز ارزن وحشی متاثر از تیمارها کاهش یافت ولیکن تیمار عصاره ها توانست مرز بهتری بین حساسیت گیاهان در برابر تنش دگرآسیبی ایجاد نماید. ارزیابی فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز نشان داد که در هر 4 نوع تیمار غلظتی عصاره ی آبی برگ و دو تیمار پودر برگی گیاه اکالیپتوس،‌ موجب کاهش قابل توجه میزان فعالیت آنزیم در ارزن وحشی شد. بر اساس نتایج این پژوهش، عصاره آبی و پودر برگ دارای اثرات بازدارندگی متفاوت بر عملکردهای بیوشیمیای، فیزیولوژیکی و نموی گیاه زراعی و علف هرز هستند و با درنظر گرفتن پتانسیل دگرآسیب عصاره آبی برگ و پودر برگ گیاه اکالیپتوس بر گیاه ذرت و علف هرز ارزن وحشی، عصاره گیاه به عنوان یک کاندید علف‌کش طبیعی (در مقایسه با پودر برگ) در جهت کنترل علف هرز ارزن وحشی در مزارع ذرت پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, ارزن وحشی, اکالیپتوس, پتانسیل دگر آسیبی, پودر برگ, ذرت, عصاره آبی برگ, علف‌کش طبیعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077675,
author = {آسیایی, فاطمه and چنیانی, منیره and لاهوتی, مهرداد},
title = {مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچه ای ذرت (Zea mays L.) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum L.)},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {35},
month = {May},
issn = {2322-2727},
pages = {376--393},
numpages = {17},
keywords = {ارزن وحشی، اکالیپتوس، پتانسیل دگر آسیبی، پودر برگ، ذرت، عصاره آبی برگ، علف‌کش طبیعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچه ای ذرت (Zea mays L.) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum L.)
%A آسیایی, فاطمه
%A چنیانی, منیره
%A لاهوتی, مهرداد
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ 2322-2727
%D 2020

[Download]