علوم باغبانی ایران, دوره (50), شماره (4), سال (2019-12) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: صدیقه براتی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که خاک های کشاورزی در اکثر نقاط دنیا به مقادیر متفاوتی از فلزات سنگین آلوده هستند، تنش فلزات سنگین یکی از تنش های اصلی در این مناطق محسوب می گردد که می تواند تاثیر منفی بر میزان تولید محصولات گیاهی داشته باشد. در این پژوهش تاثیر تنش مولیبدن [سطح شاهد (C: 9/1میکرومولار) و سطوح تیماری 5/0+C، 5/2+C، 5+C، 10+C میکرومولارمولیبدات سدیم اضافه شده به محلول غذایی هوگلند] بر رشد و عملکرد سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی و غیرآنزیمی گیاه جعفری درمرحله گیاهچه ای (پنج هفته ای) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد هرچند سطوح مختلف تنش مولیبدن موجب کاهش وزن خشک و طول بخش هوایی و ریشه گیاهچه ها و همچنین کاهش شاخص پایداری غشاء و محتوای نسبی آب برگ آن ها شد ولیکن، اثر افزایش دهنده بر محتوای پرولین (افزایش 150 درصدی محتوای پرولین بخش هوایی نسبت به شاهد) و ترکیبات فنلی (افزایش 80 و 85 درصدی محتوای فنل کل بخش هوایی و ریشه نسبت به شاهد) داشت. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز، بنزیدین-پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز هم بخش هوایی و هم ریشه، در شرایط مواجه با تنش مولیبدن افزایش یافتند. بنابراین اینطور میتوان نتیجه گیری نمود که گیاهچه های جعفری سعی می کنند از مسیر کاهش نسبی فرایند رشد و به عوض آن، افزایش سیستم دفاع آنتی اکسیدان به \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"تحمل\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" شرایط تنش فلزسنگین مولیبدن در این مرحله نموی بپردازد.

کلمات کلیدی

, پرولین, تنش مولیبدن, سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی, فلز سنگین, گیاه جعفری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077676,
author = {براتی, صدیقه and چنیانی, منیره and لاهوتی, مهرداد},
title = {بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
volume = {50},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-482X},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {پرولین، تنش مولیبدن، سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی، فلز سنگین، گیاه جعفری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی
%A براتی, صدیقه
%A چنیانی, منیره
%A لاهوتی, مهرداد
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2019

[Download]