مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (13), شماره (3), سال (2019-6) , صفحات (45-62)

عنوان : ( معرفی دو اقراباذین باقی مانده )

نویسندگان: ندا پورمحمود , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو اقرابذین باقی مانده در قلمرو هند اقراباذین هایی هستند که در این مقاله معرفی شده اند.

کلمات کلیدی

, قراباذین, قراباذین صالحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077693,
author = {پورمحمود, ندا and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {معرفی دو اقراباذین باقی مانده},
journal = {مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان},
year = {2019},
volume = {13},
number = {3},
month = {June},
issn = {2676-6116},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {قراباذین، قراباذین صالحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی دو اقراباذین باقی مانده
%A پورمحمود, ندا
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان
%@ 2676-6116
%D 2019

[Download]