سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26

عنوان : ( اثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی )

نویسندگان: سیدجلیل میرمحمود , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های کلزا، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، در سال 1391 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پرایمینگ بذر با سایکوسل در سه سطح شاهد (بدون پرایمینگ)، و پرایمینگ با محلول های سایکوسل با غلظت 2/5 و 3/5 گرم در لیتر و اعمال تنش اسمزی در پنج سطح شاهد (بدون تنش) و تنش های 0/3-، 0/6-، 0/9- و 1/2- مگاپاسکال با استفاده از پلی اتیلن گلیکول بودند. نتایج نشان داد که تنش اسمزی به طور معنیداری سبب کاهش درصد جوانه زنی، وزن تر ریشه چه و ساقه چه گردید. این تغییرات به طور معنیداری با شدت تنش رابطه مستقیم داشت، به طوری که با افزایش شدت تنش، درصد تغییرات نیزبیشتر شد. اگرچه سایکوسل در هر دو غلظت تاثیر مثبتی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی داشت، ولی تاثیر مثبت غلظت 3/5 گرم در لیتر به طور معنیداری بیشتر بود. با توجه به تاثیر مثبت سایکوسل در کاهش اثرات سوء ناشی از تنش اسمزی، پژوهشهای بیشتر در مورد تاثیر پرایمینگ سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در شرایط مزرعه قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, پرایمینگ, درصد جوانه زنی, وزن تر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077711,
author = {سیدجلیل میرمحمود and احمدی لاهیجانی, محمدجواد and یحیی امام},
title = {اثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی},
booktitle = {سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {پرایمینگ، درصد جوانه زنی، وزن تر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی
%A سیدجلیل میرمحمود
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%A یحیی امام
%J سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2014

[Download]