هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27

عنوان : ( بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی )

نویسندگان: امین طاهری , مجید محمدی , اباذر آباده , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش آزمایشگاهی اثر قطر کویل،گام کویل، جنس سیال کاری (آب خالص و نانوسیال اکسید آهن-آب) و همچنین میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت و اصطکاک درون لوله با شرط مرزی دما ثابت بررسی شده است. در ادامه بعد از انتخاب کویل بهینه، اثر میدان مغناطیسی با شدتهای ٦٠٠ و ٩٠٠ گوس نیز بر عدد ناسلت و انتقال حرارت در کویل بررسی شده است. نتایج نشان میدهد افزایش دبی، یا همان افزایش عدد بی بعد رینولدز موجب زیاد شدن ضریب انتقال حرارت شده و این موضوع بهبود انتقال حرارت و عدد ناسلت را در لوله در پی خواهد داشت. کاهش قطر در لوله مارپیچ موجب بهبود انتقال حرارت میشود ولی مشکلاتی را نیز به همراه دارد. افزایش افت فشار در لوله مهمترین مشکل است. با افزایش افت فشار، هزینه پمپ کردن سیال کاری در لوله بالا رفته و اثر نامطلوبی دارد. همچنین اثر نانوسیال 1% جرمی اکسید آهن-آب بر عدد ناسلت و اصطکاک نیز بررسی شده است. میانگین عدد ناسلت برای نانوسیال و 1٠ است. در هنگام اعمال میدان نانوذرات مغناطیسی، نانوذرات به سمت دیواره لوله نزدیک شده و رسانندگی / 11 و ٣٤ / آب به ترتیب ٣٤ حرارتی را بهبود میدهند. افزایش رسانندگی حرارتی در نزدیکی لوله موجب افزایش مقدار عدد ناسلت و به دنبال آن افزایش نرخ انتقال 1٢ است. / 11 و ٣٥ /٩٤ ،11/ حرارت میشود. میانگین عدد ناسلت برای حالت بدون میدان، ٦٠٠ گوس و ٩٠٠ گوس به ترتیب ٣٤

کلمات کلیدی

, نانوسیال مغناطیسی, دما ثابت, ناسلت, مبدل حرارتی, میدان مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077728,
author = {طاهری, امین and محمدی, مجید and آباده, اباذر and پسندیده فرد, محمد},
title = {بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانوسیال مغناطیسی، دما ثابت، ناسلت، مبدل حرارتی، میدان مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی
%A طاهری, امین
%A محمدی, مجید
%A آباده, اباذر
%A پسندیده فرد, محمد
%J هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2019

[Download]