چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14

عنوان : ( ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد )

نویسندگان: الهام مظهری , آذر زرین , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تحلیل ها، مدیریت ها و برنامه ریزی های آتی در پدیده های مختلف هیدرولوژیکی و اقلیمی در گرو دستیابی به اطلاعات دقیق بارشمی باشد. با هدف ارزیابی برآورد داده های ماهواره ای GPM به عنوان یکی از منابع دستیابی به اطلاعات بارش، این داده ها با داده های بارشمشاهداتی ایستگاه سینوپتیک مشهد و 6 ایستگاه بارانسنجی شهر مشهد در سال 1396 در مقیاس های روزانه، ماهانه و فصلی مورد مقایسهقرار گرفت. برای بررسی مطابقت آنها ضریب همبستگی (R)، انحراف نسبی (Bias)، خطای قدرمطلق میانگین (MAE) و میانگین مربعات خطا(RMSE) محاسبه گردید. مقادیر احتمال تشخیص (POD)، ضریب هشدار اشتباه (FAR) و شاخص موفقیت (CSI) نیز برای صحت سنجیداده های ماهواره ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در مقیاس روزانه، ایستگاه سینوپتیک مشهد دارای بالاترین ضریب همبستگی(0.62) می باشد و ماهواره بیش از 80 % بارش ها را تخمین زده است. ضریب همبستگی ایستگاه سینوپتیک در مقیاس ماهانه به 84 % رسیده ولی شهرک امام دارای ضریب همبستگی بسیار بالاتری (90 %) از سینوپتیک است. در مقیاس فصلی نیز ایستگاه های شهرک امام، قاسم آباد وپنجتن به ترتیب دارای ضریب های همبستگی 97%، 92% و 90 % می باشند. به طور کلی برآوردهای ماهواره ای بیشتر از مقدار واقعی است و همبستگی مقیاس های ماهانه و فصلی بیشتر از مقیاس های روزانه است و می توان از این داده ها در مطالعات با بازه های زمانی بزرگ وطولانی بهره برد.

کلمات کلیدی

, ؛GPM, بارش ماهواره ای, بارش ایستگاهی, ضریب همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077729,
author = {مظهری, الهام and زرین, آذر and جباری نوقابی, مهدی},
title = {ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {؛GPM، بارش ماهواره ای، بارش ایستگاهی، ضریب همبستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد
%A مظهری, الهام
%A زرین, آذر
%A جباری نوقابی, مهدی
%J چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
%D 2019

[Download]