16 مین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2019-11-18

عنوان : ( بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده )

نویسندگان: مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، رفتار خمشی نانوورق مستطیلی میندلین گرافنی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلا حشده مورد بررسی قرار گرفت هاست. در این تئوری اثرات ابعاد کوچک در نظر گرفته شدهاست. در تئوری تنش کوپل اصلا حشده، انرژی کرنشی علاوه بر تانسور کرنش تابع تانسور انحنا نیز می باشد. معادلات حاکم بر مسئله با استفاده از اصل همیلتون و به صورت تحلیلی به دست م یآیند. نانوورق مورد مطالعه از هر چهار طرف بر روی تکی هگاه ساده قرار م یگیرد و بنابراین معادلات حرکت با استفاده از روش ناویر حل خواهند شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که در حالت یکه نیرو به صورت صفحهای وارد م یشود با افزایش پارامتر طول نسبت به ضخامت، میزان خمش صفحه کم میشود. همچنین با افزایش نسبت ابعاد صفحه، میزان خمش زیاد م یشود. به غیر از حالت کلاسیک با افزایش نسبت ابعاد صفحه، میزان خمش بدون بعد نانو صفحه تحت بار سینوسی کم م یشود. از سوی دیگر میزان خمش تحت بار سینوسی به مراتب کمتر از بار یکنواخت صفحهای است. علاوه بر این میزان خمش برای نانو صفحه کیرشهف کمترین مقدار و برای نانو صفحه مرتبه سوم بیشترین مقدار است. میزان خمش نرمالیزه شده برای نانو صفحه کیرشهف بیشترین مقدار و برای نانو صفحه میندلین کمترین مقدار است .

کلمات کلیدی

, تئوری تنش کوپل اصلاح شده, صفحه میندلین, نانو صفحه مستطیلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077733,
author = {اسکندری شهرکی, مجید and شریعتی, محمود},
title = {بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده},
booktitle = {16 مین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تئوری تنش کوپل اصلاح شده، صفحه میندلین، نانو صفحه مستطیلی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده
%A اسکندری شهرکی, مجید
%A شریعتی, محمود
%J 16 مین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
%D 2019

[Download]